دانلود رایگان جزوه خلاصه کامل کتاب جنین شناسی عمومی (pdf)

دانلود رایگان جزوه خلاصه کامل کتاب جنین شناسی عمومی (pdf)
دانلود رایگان جزوه خلاصه کامل کتاب جنین شناسی عمومی (pdf)|50671258|zt

عنوان فایل : دانلود جزوه کامل جنین شناسی عمومی


نوع فایل : pdf


تعدادصفحات: 85 ص


توضیحات :برای دانلود این فایل با 50 تا 70% تخفیف از لینک زیر استفاده کنید


لینک دانلود جزوه کامل جنین شناسی عمومی (pdf دانلود سریعفهرست :


فصل اول :گامتوژنز (تبدیل سلول های زایا به گامت های مذکر ومونث )


سلول های زایای ابتدایی (پریموردیال)


میتوز ومیوز


تغییرات مورفولوژیک در طی بلوغ گامت ها


اووژنز


بلوغ اووسیت ها قبل از تولد


بلوغ اووسیت ها در سن بلوغ


سه مرحله عبور فولیکول


پره آنترال


فولیکول گراف


سلول های گرانولوزا


فولیکول اولیه Primary follicle


لایه های تکای فولیکولی follicleTheca


زونا پلوسیدا Zona pellucida


فولیکول ثانویه (وزیکولر)


کومولوس اووفروس (Cumulus oopphorus


هورمون لوتیینیزان LH


اولین جسم قطبی


تکامل اسپرم در هنگام بلوغ


اسپرماتوژنز


سلول های محافط یا سرتولی


لولهای منی بر (Seminiferous tubules


انواع اسپرماتوگونی


هورمون محرک فولیکول FSH


اسپرمیوژنزSpermiogenesis


گامت های غیر طبیعی


فصل دوم : اولین هفته تکامل (تخمک گذاری تا لانه گزینی )


چرخه تخمدانی


چرخه های جنسی Sexual cycles


هورمون آزاد کننده گنادوتروپین Gonadotropin-releasing hormone,GnRH


جسم آترتیک (Corpus atreticum)


مرحله پرولایفراتیو Proliferative phase


تخمک گذاری Ovulation


تاج شعاعی Corona radiata


استیگما Stigma


جسم زرد Corpus luteum


مرحله پروژسترونی یا ترشحی


انتقال اووسیت


جسم سفید Corpus albicans


گنادوتروپین کوریونیانسان (Human chorionic gonadotropin,hCG )


جسم زرد حاملگی Corpus luteum graviditatis


لقاح Fertilization


جاذب شیمیاییChemoattractants


طرفیت یابی Capacitation


واکنش آکروزومی Acrosome reaction


زونا پلوسیدا


مراحل لقاح


نفوذ به تاج شعاعی


نفوذ به زونا پلوسیدا


ادغام غشاهای سلولی


سه مرحله پاسخ تخمک


واکنش قشری و واکنش زونا


از سر گیری دومین تقسیم میوز


دومین جسم قطبی Definitiveoocyte


پیش هسته مونث Famale pronucleus


فعال سازی متابولیک تخمک


پیش هسته مذکر Male pronucleus


تسهیم (cleavage


اتصالات محکم tight junctions


اتصالات شکافدار (gapjunctions


رویان حقیقی embryo proper


تشکیل بلاستوسیت


سه لایه از دیواره رحم


آندومتر،پری متر ،میو متر


جایگزینی


عبور آندو متر از سه مرحله


مرحله فولیکولی ،افزایشی یا استروژنی prolifrative


مرحله ترشحی یا پروژسترونی


مرحله قاعدگی


محل های غیر طبیعی لانه گزینی بلاستوسیت


فصل سوم : هفته دوم رشد ونمو (دیسک زایای دو لایه )


سیتوتروفوبلاست cytotrophoblas


سنسیتیوروفوبلاستsyncytiotrophoblrst


لایه هیپوبلاست hypoblast layer


لایه اپی بلاست epiblast layer


حفره آمنیوتیک


لخته فیبرینی fibrin coagulum


مرحله لاکونار یا حوضپه ای lacunar stage


غشای خارج سلومی (exocoelomic membrane) (heuser


کیسه زرده اولیه primitive yolk sac


شبکه ارتباطی intercommunicating network


حفره اگزوسلومیک exocelomic cavity


مزودرم خارج رویانی سوماتوپلوریک exteraembryonic somatopleuric mesoderm


واکنش دسیدوا decidual reaction


پرز های جفتی اولیه decidual reaction


کیسه زرده ثانویه decidual reaction


کیسه زرده قطع definitive yolk sac


بند ناف umbilical cord


فصل چهارم : سومین هفته تکامل (دیسک زایای سه لایه )


گاسترولاسیون gastrulation


تشکیل مزودرم وآندودرم رویانی


شیار اولیه primitive streak


گره اولیهprimitive node یا گره هنسن


گودی اولیه(primitive pit


تورفتگی invagination


تشکیل نوتوکورد


آلانتوئیسallantois


نقش نهایی سلول ها طی گاسترولاسیون


رشد دیسک رویانی


تکامل بیشتر تروفوبلاست


پرز های لنگری anchoring villi


فصل پنجم :هفته سوم تا هشتم (دوره رویانی)


مشتقات لایه زایای اکتودرمی


صفحه عصبی neural plate


نورواکتودرم


نورولاسیون neurulation


پین های عصبی neural fold


ناودان عصبی neural groove


لوله عصبی neural tube


نوروپورهای قدامی وخلفی


وزیکول های مغزی


سلول های ستیغ عصبی neural crest


گانگلیونهای حسی


نورون های سمپاتیک


سلوهای شوان ومدولا


ملانوسیت


لایه زایا چهارم


مشتقات لایه زایای مزودرمی


مزودرم کنار محوری وصفحه جانبی


مزودرم پیکری یا جداری


لایه مزودرمی اسپلانکنیک یا احشایی


حفره داخل رویانی intra embryonic cavity


مزودرم واسطه ای intermediate mesoderm


خون وعروق خونی


واسکلولوژنز


آنژیوژنز


مشتقات لایه زایای آندودرمی


مجرای زرده ای vitelline duct


انواه پوشش ها


فصل ششم : ماه سوم تا تولد جنین وجفت


رشد ونموجنین


LNMP


تغییرات ماهانه


موهای کرکی


ورنیکس کازئوزا vernix caseosa


طمان تولد


پرده های جنین وجفت


تغییرات توروفوبلاست


گرههای سن سیشیال syncytial knots


کوریون فوروندوزم (پرزی) ودسیدوای قاعده ای Decidua basalis


کوریون صاف syncytial knots


دسیدوای کپسولی Decidua capsularis


دسیدوای جداری Decidua parietalis


تشکیل پرده آمنیوکوریونیک Amnio-chorionic membrane


ساختمان جفت


جفت در پایان بارداری


جریان خون جفت


فصل هفتم : نواقص هنگام تولد وتشخیص پیش از زایمان


نقایص هنگام تولد (ناهنجاری مادر زادی )


انواع ناهنجاری ها


تخریب disruption


بدشکلی malformatin


تغییر شکل


سندرم


تشخیص قبل از تولد


اولتراسونوگرافی


غربالگری سرم مادر


غلظت آلفا فتوتروپین AFP


آمنیوسنتز


نمونه برداری از پرز های جفتی CVS


جریان خون جفت


اعمال جفت


تبادل گازها


تبادل مواد غذایی والکترولیت ها


انتقال آنتی بادی های مادر


تولید هورمون


آمنیون وبند ناف


پیوستگاه آمنیواکتودرمی amnioectodermaljunction


تغییرات جفت در پایان حاملگی


دوقلوهای دی زیگوت یا دو تخمی Fraternal


دوقلوهای مونو زیگوت یا تک تخمیIdentical


اختلالات در دو قلوها


جنین پاپیروسی Fetus papyraceus


سندرم ترنسفوزین قل به قل Twin-to-twin transfusion syndrome


وضع حمل (زایمان)


عکس فایل :


برای دانلود این فایل با 50 تا 70% تخفیف از لینک زیر استفاده کنید


لینک دانلود جزوه کامل جنین شناسی عمومی (pdf دانلودسریعمطالب دیگر:
📝تصمیم گیری و حل مسأله📝تضمین کیفیت در آزمايشگاه هماتولوژی📝تعارض منافع در طب📝تعالی سازمانی با تمرکز برمديريت منابع انساني📝تعاملات دبیرخانه با دیوان محاسبات کشور📝تعاملات دبیرخانه با نهاد کتابخانه های عمومی کشور📝تعریف گریس📝تعریف مستند سازي📝تعريف و اپيدميولوژي حوادث غير مترقبه📝تعمير نصب و نگهداري ماشينهاي ابزار📝تعيين کننده هاي اجتماعي سلامت📝تغذیه در ریکاوری📝تغذیه در زنان 60 20 سال سالم📝تغذیه سالمندان📝تغذیه و ورزشی📝تغذیه ورزشی📝تغذيه نوزاد با شير مادر 1📝تغذيه نوزاد با شير مادر📝تغییرات آب و هوا📝تغییرات فیزیولوژیک طبیعی در همودینامیک قلب و عروق📝تفاهم نامه همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و شورای عالی استان ها تاریخ📝تفاهم نامه همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و شورای عالی استان ها📝تقاضا در ورزش شواهد📝تقاضا و سيستم هاي كنترل موجودي📝تقریب ارشمیدسی