دانلود رایگان کتاب مدیریت طرح های عمرانی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا چاپ دوم pdf

دانلود رایگان کتاب مدیریت طرح های عمرانی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا چاپ دوم pdf
دانلود رایگان کتاب مدیریت طرح های عمرانی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا چاپ دوم pdf|50666217|zt

عنوان:دانلود رایگان کتاب مدیریت طرح های عمرانی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا چاپ دوم مناسب درس اصول مدیریت ساخت رشته ی عمران


نوع فایل:pdf


حجم فایل:12.8مگابایت


تعداد صفحات:657عکس:

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﺮاﻧﯽ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای اﺳﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﺣﺎوی ﻫﺪﻓﻬﺎ، ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎ، ﻣﯿﺰان اﻋﺘﺒﺎراﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﯾﮏ ﻧﻮع ﻧﯿﺎز اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎی ﻣﯿﺎن ﻣﺪت ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه و ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻃﺮح ﻋﻤﺮاﻧﯽ .
ﻃﺮح ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻃﺮح ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺨﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، در ﯾﮏ ﻣﻮ ﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﻌﻠﻮم و در ﯾﮏ دوره زﻣﺎﻧﯽ از ﻗﺒﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه، ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻌﯿﻦ، ﺑﺮای اﺟﺮای ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺸﺨﺺ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﯾﮏ ﺑﺨﺶ اﻗﺘﺼﺎدی در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﺮاﻧﯽ، ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا در آﯾﺪ .راه ﻣﺜﻞ ﻃﺮح آﻫﻦ ﺑﺎﻓﻖ -ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﺴﺎزی و ﯾﺎ ﻧﯿﺮوﮔﺎه راﻣﯿﻦ در ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻧﺮژی ﻃﺮﺣﻬﺎی زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪی، از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﺪﻫﺎ، ﺷﺒﮑﻪ آﺑﯿﺎری و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﮐﺸﺎورزی، ًاﺻﻄﻼﺣﺎ راﻫﻬﺎ، ﺑﻨﺎدر، ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺰرگ ﺧﺎص و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و...ﻣﯽ را ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ . در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﻋﻤﺪه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ : ﻣﻠﯽ -1 ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻋﻤﺮا -2 ﻃﺮﺣﻬﺎی اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ً ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻣﻠﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺮﮐﺰی رﯾﺰی ﺷﺪه ﻣﯽ و ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ آن ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮔﺮدد . ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺰرگ ًﻣﻌﻤﻮﻻ ﮐﻪ از ﺗﻮان اﺟﺮاﯾﯽ ﯾﮏ اﺳﺘﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽ رﯾﺰی و اﺟﺮا ﮔﺮدد . ﺑﻮدﺟﻪ و اﻋﺘﺒﺎر ا ﻣﯽ ﯾﻦ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﺑﻨﺎم اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻠﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﻮد . ﻃﺮﺣﻬﺎی اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂﺷﻮرای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽ رﯾﺰی اﺳﺘﺎن و در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻮدﺟﻪ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮدد . ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ ًﻣﻌﻤﻮﻻ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﺗﻮان اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺘﺎن ﺗﻨﺎﺳﺐ دارد . اﻋﺘﺒﺎرات اﯾﻦ ﻃﺮﺣﻬﺎ، از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد
ϰمطالب دیگر:
📌پاورپوینت فصل چهارم کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی تألیف گری دسلر ترجمه پارسائیان و اعرابی با موضوع آموزش و توسعه ی نیروی انسانی📌پاورپوینت فصل پنجم کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی تألیف گری دسلر ترجمه پارسائیان و اعرابی با موضوع ارزیابی عملکرد📌پاورپوینت فصل ششم کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی تألیف گری دسلر ترجمه پارسائیان و اعرابی با موضوع جبران خدمت کارکنان📌پاورپوینت فصل هفتم کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی تألیف گری دسلر ( مدیریت روابط کار و مذاکرات دسته جمعی)📌پاورپوینت فصل هشتم کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی تألیف گری دسلر ترجمه پارسائیان و اعرابی با موضوع مدیریت مسیر های شغلی و رفتار های منصفانه📌پاورپوینت فصل نهم کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی تألیف گری دسلر ترجمه پارسائیان و اعرابی با موضوع سلامتی و ایمنی کارکنان📌پاورپوینت کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی تألیف گری دسلر ترجمه دکتر علی پارسائیان و دکتر محمد اعرابی📌مقاله ترجمه شده با موضوع طراحی زنجیره تأمین استوار با تولید چابک تحت عدم قطعیت تقاضا (به همراه مقاله اصلی)📌مقاله ترجمه شده با موضوع طراحی شبکه دوطرفه پایدار استوار تحت عدم قطعیت (به همراه مقاله اصلی)📌مقاله ترجمه شده با موضوع طراحی شبکه زنجیره تأمین خون در حالت بحران به صورت کارا و اثرگذار (به همراه مقاله اصلی)📌مقاله ترجمه شده با موضوع فرایند تصادفی طراحی زنجیره تأمین تحت شرایط عدم قطعیت ( به همراه مقاله اصلی) 📌مقاله ترجمه شده با موضوع یک مدل چند دوره ای مکانیابی و تخصیص برای زنجیره تأمین خون در شرایط اضطراری 📌مقاله ترجمه شده با موضوع مدل مکانیابی و تخصیص برای ارائه دهندگان خدمات با قابلیت کاربرد در سازمان غیرانتفاعی بهداشت و درمان📌مقاله ترجمه شده با موضوع یک رویکرد برنامه ریزی امکانی مکان یابی تخصیص چند دوره ای برای مراکز اهدای عضو تحت عدم قطعیت📌مقاله ترجمه شده با موضوع مکانیابی و تخصیص برای شبکه بیمارستانی تحت شرایط عدم قطعیت 📌مقاله ترجمه شده با موضوع یک رویکرد یکپارچه رباست با جریان رو به جلو/ عقب در زنجیره تأمین محصولات با طول عمر کوتاه 📌مقاله ترجمه شده با موضوع یک مدل تصادفی برای طراحی شبکه لجستیکی با جریان رو به جلو و یازگشت تحت ریسک 📌تقویم دیواری 1398 با فرمت PSD - طرح کودک📌مقاله ترجمه شده موضوع استراتژی های هماهنگی در یک زنجیره تأمین معکوس سه سطحی برای سود اقتصادی و اجتماعی (به همراه مقاله اصلی)📌مقاله ترجمه شده بررسی قیمت گذاری و هماهنگی در زنجیره تأمین با در نظرگرفتن سرقت برای کالاهای دیجیتال (به همراه مقاله اصلی)📌مقاله ترجمه شده بهینه سازی و هماهنگ سازی در زنجیره تأمین با به کارگیری قرارداد تسهیم بر درآمد و سطح خدمت با تقاضا و عرضه غیر قطعی 📌مقاله ترجمه شده قراردادهای تسهیم بر درآمد و تخفیف برای هماهنگی یک زنجیره تأمین با عمر کوتاه محصولات (به همراه مقاله اصلی)📌مقاله ترجمه شده کنترل تغییرات زمان تحویل با استفاده از تجهیزات حمل و نقل معتبر: یک طرح انگیزشی برای هماهنگی زنجیره تأمین 📌مقاله ترجمه شده مکانیزم هماهنگ سازی یک زنجیره تأمین دو سطحی با درنظرگرفتن تقاضای حساس به قیمت و تخفیف (به همراه مقاله اصلی)📌مقاله ترجمه شده هماهنگی زنجیره تأمین با نرخ تقاضای وابسته به موجودی و قرارداد تأخیر در پرداخت (به همراه مقاله اصلی)