توربین های بادی و طریقه کارکرد آنها و تولید برق ارزان و تجدید پذیر(با قابلیت ویرایش وفرمت فایل Word)تعداد صفحات 60

توربین های بادی و طریقه کارکرد آنها و تولید برق ارزان و تجدید پذیر(با قابلیت ویرایش وفرمت فایل Word)تعداد صفحات 60
توربین های بادی و طریقه کارکرد آنها و تولید برق ارزان و تجدید پذیر(با قابلیت ویرایش وفرمت فایل Word)تعداد صفحات 60|50477537|zt

تبديل انرژي باد به انرژي مکانيکي و سپس انرژي الکتريکي در توربين هاي بادي انجام مي شود . توربين هاي بادي در اندازه هاي مختلف با اجزاي مختلف و ويژگي هاي متفاوت با توجه به شرايط محيط و ميزان نياز توليد توان الکتريکي ساخته مي شوند ،اين توربين ها از پره ها با قطر روتور چندين متر تا حدود ۱۰۰ متر براي توليد توان هاي چندين کيلووات تا ۲۰۰۰ کيلووات مورد استفاده قرار مي گيرند علاوه بر توليد توان الکتريکي از توربين هاي بادي براي پمپاژ آب نيز استفاده مي شود.
انرژي باد يکي از صورت هاي منابع انرژي تجديد پذير است که با توجه به ويژگي مشترک انرژي هاي تجديد پذير به صورت گسترده با تمرکز کم ( چگالي کم ) در اختيار بشر قرار گرفته استنوعي از انرژي خورشيد است که بر اثر اختلاف دماي بين دو ناحيه توليد مي شود: ناحيه سرد پر فشار و ناحيه گرم کم فشار است .
طي سالهاي اخير توليد برق به وسيله توربينهاي بادي افزايش پيدا کرده است. توربينهاي جديد به صورتهاي متفاوت متصل به شبکه و يا منفعل از شبکه و به صورت توليد پراکنده در سيستمهاي قدرت مورد استفاده قرار مي گيرند.
در اين پروژه در مورد انواع توربين ها و مكانيزم عملكرد و طراحي آنها توضيح داده شده است . همچنين در مورد حفاظت توربين ها و كنترل توان نيروگاه ها توسط توربين ها به مواردي اشاره شده است.كشور ايران از هر طرف با كوههاي مرتفعـي محـصور گـشته اسـت. ايـران بـا موقعيـت جغرافيايي كه دارد در آسيا بين شرق و غرب و نـواحي گـرم جنـوب و معتـدل شـمالي واقـع شده است ودر مسير جريانهـاي عمـده هـوايي بـين آسـيا ، اروپـا ، افريقـا ، اقيـانوس هنـد و ?اقيانوس اطلس قرار گرفته است . همين امر باعث پيشرفت سريع در استفاده از نيروگاه بادي خواهد شد.


فهرست مطالب
فصل اول :
۱-۱تاريخچه
۱-۲تجربهايرانيان
۱-۳تجربهآمريكاييها
۱-۴تجربهدانماركيها
۱-۵تجربهفرانسويها
۱-۶تجربهروسها
۱-۷تجربههلنديها
۱-۸تجربهانگليسيها
۱-۹تجربهآلمانيها
۱-۱۰كلياتيدربارهانرژيباد
۱-۱۱منبعانرژيبادي
۱-۱۲باد
۱-۱۳انواعبادها
۱-۱۳جدول بوفورت
۱-۱۴تغييراتسرعتباد
۱-۱۵مزاياي استفاده از توربين‌هاي بادي
۱-۱۶رشد ظرفيت توربينهاي بادي تا پايان سال ۲۰۰۴


فصل دوم :
۲- ۱ توربين بادي
۲-۲ توربينهاي بادي چگونه كار مي كنند ؟
۲-۳تقسيمبنديتوربينهايبادي
۲-۴ دونوعتوربينباديفوقازقسمتهايزيرتشكيلشده اند
۲-۵ ساختمان توربين بادي
۲-۶ انواع توربين هاي بادي
۲-۷ مفاهيم کنترل توان
۲-۸ انواع ژنراتورهاي مدرن
۲-۹ ژنراتورهاي آسنکرون (القايي)
۲-۱۰ ژنراتور سنکرون
۲-۱۱ توربين هاي مختلف با كاربرد هاي مختلف
۲-۱۲ برق بادي در مقياس‌هاي کوچک
فصل سوم :
۳-۱ توربينباديچگونهكارميكند
۳-۲ تغييرپذيري باد و قدرت توربين
۳-۳ تعيين محل توربين‌هاي بادي
۳-۴ نصب توربين‌ها نزديك ساحل
۳-۵ نصب توربين‌ها دور از ساحل
۳-۶ توربين‌هاي هوائي (معلق در هوا)
۳-۷ نيروگاههاي بادي كوچك
۳-۸ رشد و روند هزينه
۳-۹ ذخيره انرژي
۳-۱۰ اكولوژي(شناخت محيط زيست)و آلودگي توليد گازCo2وآلودگيمحيطزيست
۳-۱۱ تأثير نيروگاههاي بادي در حيات وحش
مراجعمطالب دیگر:
🔍تحقیق پیرامون كارگران خارجي🔍تحقیق كانون تربيت با كارايكشا شوروی🔍تحقیق گرايشهايي نو درجرم شناسي انگليس و آمريكاي شمالي🔍تحقیق مسئوليت مدني و كيفري ناشي از عدم پرداخت چك به علت كسر موجودي در حقوق فرانسه🔍پرسشنامه ادراك از محيط كلاس🔍پرسشنامه بازخورد خوردن🔍پرسشنامه باورهاي معرفت شناختي🔍پرسشنامه پرخاشگریAQ🔍پرسشنامه چند بعدی نگرش فرد در مورد تصویر بدنی خود🔍پرسشنامه بررسی رابطه با جو ایمنی🔍پرسشنامه دلبستگی به خدا🔍پرسشنامه سبك زندگي موثر بر وزن🔍پرسشنامه عصب شناختي🔍پرسشنامه توانایی فراشناخت مدیران🔍پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون🔍پرسشنامه معلم فكور🔍پرسشنامه وسواسي جبري ونكوور🔍پرسشنامه توانمندي هاي رياضي دانش آموزان پنجم دبستان🔍پرسشنامه توانمندي هاي رياضي دانش آموزان چهارم دبستان🔍تحقیق مطالعة تطبيقي‎ حقوق معنوي مؤلف🔍پرسشنامه توانمندي هاي رياضي دانش آموزان دوم دبستان🔍پرسشنامه توانمندي هاي رياضي دانش آموزان سوم دبستان🔍تحقیق مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور اروپایی🔍پرسشنامه توانمندي هاي رياضي دانش آموزان اول دبستان🔍تحقیق بررسی مطالعه تطبيقي ماده 338 قانون مدني