دانلود فایل ورد مقایسه عملکرد ژنراتورهای (DFIG) و (PMSG) در سیستم توربین بادی با در نظر گرفتن (MPPT)

دانلود فایل ورد مقایسه عملکرد ژنراتورهای (DFIG) و (PMSG) در سیستم توربین بادی با در نظر گرفتن (MPPT)
دانلود فایل ورد مقایسه عملکرد ژنراتورهای (DFIG) و (PMSG) در سیستم توربین بادی با در نظر گرفتن (MPPT)|50280230|zt

در نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم میلادی تحولات تازه‌ای در استفاده از انرژی باد به وجود آمد و آن استفاده از انرژی باد جهت تولید الکتریسیته بود، توربین‌های بادی ساخته شد که انرژی باد را به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کرد [1]. در ابتدا تولید الکتریسیته از باد به دو دلیل عمده مقرون به صرفه نبودن نسبت به سوخت­های فسیلی و یکسان نبودن پتانسیل باد در همه مناطق، چندان مورد توجه قرار نگرفت. در سال 1973 میلادی و با به وجود آمدن بحران نفتی، بهره‌برداری از انرژی باد به عنوان یکی از منابع انرژی آغاز گردید [1] که با افزایش بازدهی و قابلیت اطمینان توربین‌های بادی، روند نصب و بهره‌برداری از توربین‌های بادی افزایش پیدا کرد [1]. امروزهبا پیشرفت فناوری، توربین‌های بادی با قدرت چندین مگاوات تولید می‌شوند و به صورتمجتمع در مزارع بادی به کار می‌روند. کشورهای آمریکا، آلمان، دانمارک و اسپانیا از جمله کشورهایی هستند که بیش‌ترین توان را از انرژی باد تولید می­کنند. استفاده از انرژی باد برای تولید برق در کشور ما، در سال 1372 با خرید دو توربین 500 کیلوواتی سه پره ساخت شرکت نرد تانک دانمارک توسط سازمان انرژی اتمی و نصب آن‌ها در منجیل آغاز گردید [1].


فهرست مطالب


فصل اول-مقدمه2


1-1-مقدمه2


1-2-آمار نیروگاه بادی نصب شده در ایران و جهان2


1-3-کلیات تحقیق5


1-4-هدف تحقیق6


فصل دوم-انرژی بادی و روابط حاکم بر توربین بادی و انواع ژنراتورهای توربین بادی و روابط آنها و انواع روشهای کنترل9


2-1-مقدمه9


2-2-معادلات پایه مربوط به انرژی باد10


2-3-محاسبه‌ی توان استخراجی از باد11


2-4-محاسبه‌ی ضریب توان روتور15


2-5-انواع ساختارهای توربین بادی15


2-5-1-توربین‌های بادی سرعت ثابت با راه‌انداز نرم16


2-5-2-توربین‌های بادی سرعت متغیر17


2-5-2-1- ژنراتور القائی از دو سو تغذیه18


2-5-2-2- ژنراتور سنکرون20


2-6-مقایسه ژنراتور های به‌کاررفته در صنعت22


2-7-مدلسازی ژنراتور القائی از دو سو تغذیه24


2-7-1-مدل قاب مرجع سنکرون برای ژنراتور القائی از دو سو تغذیه24


2-8-مدلسازی ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم30


2-8-1-مدل قاب مرجع سنکرون برای ماشین سنکرون مغناطیس دائم30


2-9- روشهای کنترل کانورتر طرف ژنراتور القائی از دو سو تغذیه و ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم و کانورتر طرف شبکه34


2-9-1-کنترل کانورتر طرف ژنراتور القائی از دو سو تغذیه34


2-9-2-کنترل کانورتر طرف ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم35


2-9-3-کنترل کانورتر طرف شبکه36


2-9-4-روش کنترل ردیابی ماکسیمم توان (MPPT)37


2-10-محدودیتهای شبکه در موقع بروز خطا در شبکه37


2-11-نتیجه­گیری38


فصل سوم-اعمال کنترل بر روی کانورتر طرف شبکه و کانورتر طرف ژنراتور و روش کنترل ردیابی ماکسیمم توان41


3-1-مقدمه41


3-2-روش‌های کنترل برای سیستم مورد نظر41


3-2-1-اعمال کنترل ولتاژ جهتدار (VOC)برای کنترل کانورتر طرف شبکه41


3-2-2-ایجاد سیگنال مدولاسیون برای کلید زنی PWM. 46


3-2-3- اعمال کنترل میدان جهت دار (FOC) برای کانورتر طرف ژنراتور القائی از دو سوتغذیه49


3-2-4- روش کنترل ردیابی ماکسیمم توان (MPPT) برای کانورتر طرف ژنراتور القائی ازدو سو تغذیه54


3-2-5- اعمال کنترل میدان جهت دار (FOC) برای کانورتر طرف ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم56


3-2-6-روش کنترل ردیابی ماکسیمم توان (MPPT) برای کانورتر طرف ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم59


فصل چهارم-نتایج شبیه­سازی62


4-1-مقدمه62


4-2-بررسی عملکرد سیستم در موقع تغییرات سرعت باد62


4-2-1-عملکرد ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم در موقع تغییرات سرعت باد64


4-2-2-عملکرد ژنراتور القائی از دو سو تغذیه در موقع تغییرات سرعت باد71


4-2-3-بررسی شبکه مورد مطالعه در موقع تغییرات سرعت باد77


4-3-بررسی عملکرد سیستم در موقع بروز خطای سه فاز در شبکه79


4-3-1-بررسی عملکرد ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم در موقع بروز خطا81


4-3-2-بررسی عملکرد ژنراتور القائی از دو سو تغذیه در موقع بروز خطا83


4-3-3-. بررسی شبکه مورد مطالعه در موقع بروز خطا86


فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهاد ادامه کار89


5-1- نتیجه گیری89


5-2- پیشنهادات90


منابع و مآخذ92


چکیده انگلیسی 97


فهرست جداول


جدول ‏1‑1: ظرفیت نصب شده در نیروگاه منجیل و رودبار4


جدول ‏1‑2: ظرفیت نصب شده نیروگاه بینالود4


جدول ‏2‑1: مزایا و معایب انواع ژنراتورها23


جدول ‏4‑1: پارامتر های توربین بادی مورد مطالعه64


جدول ‏4‑2: پارامتر ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم مورد مطالعه70


جدول ‏4‑3: پارامتر ژنراتور القائی از دو سو تغذیه مورد مطالعه76


جدول ‏4‑4: پارامترهای شبکه مورد مطالعه77


جدول ‏5‑1: مقایسه کلی مابین ژنراتور سنکرون و ژنراتور القائی90


فهرست اشکال


شکل ‏1‑1: رشد انرژی باد در تولید انرژی3


شکل ‏2‑1: شکل یک توربین بادی با جزئیات10


شکل ‏2‑2: جریان باد در اطراف توربین12


شکل ‏2‑3: نمودار ضریب عملکرد روتور14


شکل ‏2‑4: توربین بادی سرعت ثابت با راه‌انداز نرم17


شکل ‏2‑5: توربین بادی سرعت متغیر از نوع ژنراتور القائی از دو سو تغذیه (DFIG)18


شکل ‏2‑6: نحوه­ی اتصال ژنراتور سنکرون به شبکه21


شکل ‏2‑7: مدار معادل محور ماشین سنکرون مغناطیس دائم32


شکل ‏2‑8: حاشیه عملکرد ژنراتور توربین بادی در اثر خطای کاهش ولتاژ بر اساس استاندارد NERC 38


شکل ‏3‑1: ساختار کانورتر منبع ولتاژ طرف شبکه42


شکل ‏3‑2: دیاگرام فازوری از کانورتر طرف شبکه46


شکل ‏3‑3: شکل موج مدولاسیون PWM47


شکل ‏3‑4: ساختار کنترل ولتاژ جهت دار (VOC) برایکانورتر طرف شبکه49


شکل ‏3‑5: ساختار کنترل میدان جهت دار (FOC) برای کانورتر طرف ژنراتور القائی از دو سو تغذیه54


شکل ‏3‑6: منحنی ... 55


شکل ‏3‑7: دیاگرام فازوری روش کنترل میدان جهت دار (FOC)57


شکل ‏3‑8: ساختار روش کنترل میدان جهت دار (FOC) برای کانورتر طرف ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم57


شکل ‏3‑9: پارامتر های ضریب توان ( )توربین بادی59


شکل ‏3‑10: ساختار کنترل نسبت سرعت نوک ()60


شکل ‏4‑1: نحوه­ی اتصال ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم به شبکه62


شکل ‏4‑2: نحوه­ی اتصال ژنراتور القائی از دو سو تغذیه به شبکه63


شکل ‏4‑3: بلوک توریبن بادی استفاده شده63


شکل ‏4‑4: نمودار تغییرات سرعت باد64


شکل ‏4‑5: گشتاور اعمال شده به ژنراتور سنکرون65


شکل ‏4‑6: گشتاور خروجی (الکترومغناطیسی) ژنراتور سنکرون65


شکل ‏4‑7: سرعت مرجع ژنراتور سنکرون اعمال شده به کانورتر طرف ژنراتور66


شکل ‏4‑8: سرعت الکتریکی واقعی ژنراتور سنکرون66


شکل ‏4‑9: توان خروجی توربین بادی (Pref)67


شکل ‏4‑10: توان خروجی واقعی ژنراتور سنکرون67


شکل ‏4‑11: جریان مؤلفه‌ی استاتور ژنراتور سنکرون68


شکل ‏4‑12: تغییرات جریان سه فاز استاتور69


شکل ‏4‑13: تغییرات گشتاور مکانیکی ژنراتور القائی در موقع تغییر سرعت باد71


شکل ‏4‑14: تغییرات گشتاور خروجی (الکترومغناطیسی) ژنراتور القائی72


شکل ‏4‑15: سرعت روتور ژنراتور القائی72


شکل ‏4‑16: توان مرجع کانورتر طرف ژنراتور القائی73


شکل ‏4‑17: تغییرات توان اکتیو و توان راکتیو استاتور ژنراتور القائی73


شکل ‏4‑18: جریان مؤلفه‌ی روتور ژنراتور القائی74


شکل ‏4‑19: تغییرات جریان سه فاز رو تور ژنراتور القائی74


شکل ‏4‑20: تغییرات جریان سه فاز استاتور ژنراتور القائی74


شکل ‏4‑21: فرکانس استاتور ژنراتور القائی در موقع تغییر سرعت باد75


شکل ‏4‑22: ولتاژ شبکه مورد مطالعه77


شکل ‏4‑23: جریان شبکه مورد مطالعه78


شکل ‏4‑24: ولتاژ و جریان یک فاز از شبکه مورد مطالعه78


شکل ‏4‑25: ولتاژ لینک DC مربوط به ژنراتور سنکرون79


شکل ‏4‑26: ولتاژ لینک DC مربوط به ژنراتور القائی79


شکل ‏4‑27: ژنراتور سنکرون همراه با شبکه در موقع بروز خطای سه فاز در شبکه80


شکل ‏4‑28: ژنراتور القائی همراه با شبکه در موقع بروز خطای سه فاز در شبکه80


شکل ‏4‑29: تغییرات ولتاژ لینک DC ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم در موقع بروز خطا81


شکل ‏4‑30: تغییرات سرعت روتور ژنراتور سنکرون در موقع بروز خطا81


شکل ‏4‑31: تغییرات گشتاور الکترومغناطیسی ژنراتور سنکرون در موقع بروز خطا82


شکل ‏4‑32: تغییرات توان خروجی ژنراتور سنکرون در موقع بروز خطا82


شکل ‏4‑33: تغییرات جریان سه فاز استاتورژنراتور سنکروندر موقع بروز خطا83


شکل ‏4‑34: تغییرات ولتاژ لینک DC ژنراتور القائی در موقع بروز خطا83


شکل ‏4‑35: تغییرات سرعت روتور ژنراتور القائی در موقع بروز خطا84


شکل ‏4‑36: تغییرات گشتاور الکترومغناطیسی ژنراتور القائی در موقع بروز خطا84


شکل ‏4‑37: تغییرات توان خروجی ژنراتور القائی در موقع بروز خطا85


شکل ‏4‑38: تغییرات جریان سه فاز روتور ژنراتور القائی در موقع بروز خطا85


شکل ‏4‑39: تغییرات جریان سه فاز استاتور ژنراتور القائی در موقع بروز خطا86


شکل ‏4‑40: ولتاژ شبکه مورد مطالعه در موقع بروز خطا86


شکل ‏4‑41: تغییرات جریان سه فاز شبکه مورد مطالعه در موقع بروز خطا87مطالب دیگر:
خلاصه کتاب اصول مدیریت و تئوری سازمان دکتر رضاییان فصل نهممقاله ای درباره ارتفاق در حقوق ثبت اسنادپروژه از اعتیاد زنان تا نا بسامانی خانوادهتحقیق تربیت کودکان و نوجوانان به وسیله آموزش و پرورشتحقیق تاثیر تکنولوژی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزانمقاله اشتباه در حقوق بین الملل انگلستانتحقیق بررسی اهمیت مطالعه کردن در تعلیم و تربیتمقاله ای در مورد اشخاص حقوقیمقاله طرحی نو در اندازیم (دغدغه های یک معلم)تحقیق نقش آموزش و پرورش در تربیتتحقیق نقش بازاریابی در ایجاد تقاضا برای خدمات بانکیتحقیق بررسی تامین اجتماعی بیمه و حوادث ناشی از کارتحقیق بررسی تاثیر تحصیلات زنان در توسعه اقتصاد کشورتجارت جهانی و پیوستن ایران به WTO و تاثیر آن بر صنعت بیمه کشورتحقیق جهانی شدن بازار های مالیجهانی شدن بیمه و تاثیر آن بر حق بیمه سرانهتحقیق دستیابی به کیفیت Six Sigmaتحقیق ضرورت استاندارد و شرایط آنمقاله تخمین مدل و استنتاج آماریتحقیق اصطلاحات اقتصادی از نظر اسلامبررسی تاثیر ابزارهای نوین و نو آوری بانکها در جلب مشارکت مردم در اقتصادتحقیق رشد نقدینگیتحقیق علم آمارمقاله تکنیکهای تحلیلیتحقیق شيطان پرستي در ايران