بررسی اثر سه نوع سرمایه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بر احساس شادی

بررسی اثر سه نوع سرمایه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بر احساس شادی
بررسی اثر سه نوع سرمایه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بر احساس شادی|42074779|zt

هدف از این پایان نامه می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات204حجم2/474 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpdf
توضیحات کامل
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی *** پرسشنامه طراحی شده برای پایان نامه بصورت رایگان نیز ضمیمه شده است. چکیده:شاد زیستن پاسخی به چگونه زیستن است، به ویژه برای جوانانی که به دنبال زندگی هدفمندند و آینده سازان این سرزمین به شمار می‌روند. به دلیل اهمیت شادی و نقش آن در زندگی جوانان، انجام پژوهشی در این زمینه ضروری به نظر می‌رسید. از این رو، هدف تحقیق حاضر شناخت میزان احساس شادی جوانان شهر بابلسر و شناسایی عوامل جامعه شناختی موثر بر آن می‌‌باشد. نوع روش تحقیق از نظر کنترل شرایط پژوهش، پیمایشی و از نظر زمانی، مقطعی است (نیمه اول سال 1390). متغیرهای مستقل این تحقیق نیز شامل سرمایه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بوده و تعیین رابطه این سه نوع سرمایه با میزان احساس شادی از مهمترین فرضیه‌های این تحقیق می‌باشند. برای انجام این پژوهش از یک نمونه 380 نفری از ساکنان 29- 15 سال بابلسر، استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که میزان شادی پاسخگویان به طور کلی در حد متوسط است. از بین متغیرهای زمینه ای و جمعیت شناختی مورد مطالعه، هیچ‌کدام با شادی رابطه نداشتند. همچنین از میان ابعاد سرمایه های اجتماعی و فرهنگی، ارتباطات اجتماعی، اعتماد اجتماعی، اعتماد تعمیم‌یافته و سرمایه فرهنگی عینیت یافته با شادی رابطه داشتند. متغیرهای سرمایه اقتصادی، سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی نیز تبیین‌کننده‌های شادی دراین تحقیق بوده‌اند. میزان تأثیرگذاری انواع سرمایه بر شادی نیز به ترتیب اهمیت عبارتند از: سرمایه اجتماعی، سرمایه اقتصادی و سرمایه فرهنگی. مدل بدست آمده از متغیرهای موثر بر اساس رگرسیون چند متغیره نیز، 23 درصد از واریانس احساس شادی در جامعه آماری را تبیین می کند. کلیدواژه ها:جواناناحساس شادیسرمایه اقتصادیسرمایه فرهنگیسرمایه اجتماعی مقدمه:لازم نیست ثابت شود که اکثر انسانها و شاید همه آنها میخواهند شاد باشند زیرا بشر از دیرباز به دنبال این بوده است که چگونه میتواند بهتر زندگی کند. چه اسبابی بیشتر موجبات جلب رضایتش را فراهم میکند و با چه ساز و کارهایی میتواند از تنفس در این دنیا لذت و بهرهی بیشتری ببرد. این درحالیست که فشارهای مختلفی که در زندگی معمول انسان امروز از قبیل فشارهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، روانشناختی و جمعیتی وجود دارد، همگی باعث تجربه کاهش رضایت و شادی افراد در زندگی روزمره میشود.به همین دلیل برای بسیاری از مردم، شادمانی به صورت ناامید کننده ای دور از دسترس باقی مانده است. بدین طریق، اهمیت نقش شادی در بهداشت روانی، سلامت جسمانی، کارآمدی، بهره وری و فعالیتهای اجتماعی موجب گردیده که توجه محققان حوزه های روان شناختی، علوم زیستی و علوم اجتماعی به عوامل مؤثر بر شادی افزایش یابد در همین زمینه، جان استوارت میل بر این باور است که شادمانی و رضایت اهمیتی اساسی در زندگی فرد دارد و افراد درصدد افزایش دادن رضایت از زندگی شان هستند. در ایران نیز آمارهای بسیار زیادی وجود دارد که حاکی از سردی، بی انگیزهگی، بی اعتمادی، منفی بافی،گریز از جامعه و مشکلات دیگر است. همه این مسائل در شرایطی که شادی در جامعه وجود ندارد، رخ میدهند و میتوانند مسیر رشد و توسعه کشور را بسته یا کند سازند. از این رو، به دلیل اهمیت این موضوع که نشان دهنده نقش شادی در توسعه کشورهاست، تحقیق حاضر به بررسی شادی و عوامل جامعه شناختی مؤثر بر آن پرداخته است. سرمایه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به دلیل اهمیت شان در حوزه جامعهشناختی از متغیرهای مستقل در این تحقیق میباشند. این تحقیق در قالب 6 فصل مجزا ارایه گردیده است.فصل اول شامل کلیات تحقیق است که به بیان مسئله،اهمیت و ضرورت، اهداف و سئوالات تحقیق میپردازد. فصل دوم به طور مفصل تعاریف شادی، دیدگاهها و نظریات در باب شادی مطرح شده، سپس تحقیقات پیشین که در دو بخش داخل و خارج از کشور میباشد مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه چارچوب نظری تحقیق، فرضیات و مدل نظری تحقیق عنوان شده است. فصل سوم روش شناسی تحقیق است که تعاریف نظری و عملیاتی، اعتبار و پایایی، جامعه آماری و نمونه تحقیق، شیوه نمونهگیری، روش تحقیق و تکنیک های تجزیه و تحلیل داده ها در این فصل مطرح شده است. در ادامه تحقیق، فصل چهارم به توصیف متغیرهای زمینه ای، مستقل و وابسته و فصل پنجم به تجزیه و تحلیل داده های تحقیق میپردازد که شامل آزمون معنی داری( T-test ، من ویتنی، کروسکال والیس، تحلیل رگرسیونی و تحلیل مسیر) است. در فصل ششم نیز به بحث و نتیجه گیری بر اساس تحلیل داده ها پرداخته شده است. فهرست مطالبفصل اول:کلیاتچکیدهمقدمه بیان مساله پژوهشاهمیت انجام پژوهشضرورت تحقیقاهداف پژوهشسوالات پژوهشفرضیه های پژوهش فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه پژوهشمقدمهتاریخچه مختصری از شادیمبانی نظری پژوهش -تعاریف شادیتعاریف عاطفیتعاریف شناختیتعاریف ترکیبیپایه های خوشبختی و شادیدیدگاهها و رویکردهای مختلف پیرامون شادیدیدگاه کلاسیکدیدگاه لذت گراییدیدگاه معنویرویکرد زیست شناختی در مورد شادی:رویکردهای روان شناختی و روان شناسی اجتماعینظریه ویژگیهای شخصیتی، ژنتیکی و شادیدیدگاه شناختی و شادیتحلیل اسنادی هیجانبرخی از نظریاتی که در ارتباط با دیدگاه شناختیتئوری مقایسه اجتماعینظریه محرومیت نسبیتئوری ارجاع ادراکی شادمانیدیدگاههای زمینه ای در مورد شادیتئوری ارزشها و اهدافنظریه داینر و همکارانشادی در نظریه مازلورویکرد جامعه شناختیشادی در نظر کنتشادی در نظر زیملشادی در نظریهی گیدنزشادی در نظریه هالر و هادلرشبکه ها و روابط اساسی شخصیهمبستگی ها و پیوستگی های اجتماعی فرهنگیساختار نهادی و کلان جامعهمروری بر مطالعات پیشین:پژوهشهای داخلیپژوهشهای خارجیجمع بندی مطالعات پیشین:چهارچوب مفهومی تحقیقمفهوم سرمایه:تحول نظریه سرمایهپیر بوردیوسرمایه اقتصادی و شادیسرمایه فرهنگی و شادیبه نظر بوردیو سرمایه فرهنگی می تواند به سه شکل وجود داشته باشد:سرمایه اجتماعی و شادیجمع بندی نظریهها و چارچوب مفهومی تحقیقفرضیه های تحقیقفرضیه های اصلی تحقیق:فرضیه های فرعی تحقیق:تحلیلی تحقیق: فصل سوم:روش تحقیقمقدمهتعریف مفاهیممتغیرهاسرمایه اقتصادی:سرمایه فرهنگیسرمایه اجتماعی:تعریف عملیاتی متغیرها و شاخص سازی:متغیر وابسته شادیجدول شماره 1 3 : فرآیند شاخص سازی متغیر شادی و گویه های آنمتغیرهای مستقل - - - سرمایه اقتصادیجدول شماره 2 3 : فرآیند شاخص سازی متغیر سرمایه اقتصادی و گویه های آنسرمایه فرهنگیجدول شماره 3 3 : فرآیند شاخص سازی سرمایه فرهنگی تجسم یافته و گویه های آنجدول شماره 4 3 : فرآیند شاخص سازی سرمایه فرهنگی عینیت یافته و گویه های آنجدول شماره 5 3 : فرآیند شاخص سازی سرمایه فرهنگی نهادینه شده و گویه های آنسرمایه اجتماعی فرایند شاخص سازی سرمایه اجتماعیتعیین حجم نمونه و شیوه نمونه گیریجامعه آماریتکنیک های تجزیه و تحلیل داده هااعتبار و رواییجدول شماره 9 3 : نتایج آلفای کرونباخ برای متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق فصل چهارم:توصیف داده ها فصل پنجم:تجزیه و تحلیل داده های تحقیق فصل ششم:نتیجه گیری و پیشنهادات منابع
"

مطالب دیگر:
تحلیل دینامیكی نیم فضای ایشوتزوپ جانبی تحت اثز بارگذاری مستطیلی سطحی با استفاده اس توابع گزینتأثیر الگوهای بارگذاری جانبی بر میزان سطح عملكرد سازه های فلزی مهاربندی شدهکاربرد روش پیش بارگذاری در اصلاح خاکهای نرممطالعه رفتار خاك و شمع در گروه شمع های چهار تایی تحت بارگذاری جانبی با استفاده ازمدل سازی فیزیكیمقایسه پاسخ اتصالات فولادی متداول در ایران تحت بارگذاری انفجاریبررسی رفتار عرشه مركب اگزودرمیك پل با دال بتن مسلح تحت بارگذاری عرضی53- رفتار دینامیکی غیر خطی بتن تحت بارگذاری ضربه ای و بررسی پارامتریک مدل RHD54-ارائه نمودارهای طراحی برای تعیین مشخصات فنی دال خط در پروژه های قطار شهری -تحت شرایط بارگذاری مختلفمقایسه روشهای تعیین مدول توده سنگ با استفاده از داده های آزمایش بارگذاری صفحهای و تعیین آن با استفاده از الگوریتم ژنتیكبررسی رفتار زهكشی نشده ماسه 161 فیروزكوه تحت بارگذاری های مونوتونیك به منظور معرفی ماسه مرجع در تحقیقات ژئوتكنیكیشکل دهی و بارگذاری حدی خرپاهای فضاکار شکل یافته به روش پس تنیدگیتحلیل دینامیكی رفتار غیرخطی هندسی دیوارهای برشی كامپوزیت تحت اثر بارگذاری انفجاریبررسی رفتار دینامیکی شیب های خاکی میخ کوبی شده تحت بارگذاریهای مختلف هارمونیکیبررسی راندمان گروه شمع تحت بارگذاری مرکببررسی عددی تاثیر سیکل بارگذاری و مسلح کننده بر رفتار پی نواری مستقر بر حفرهمقایسه عملکرد تیرهای با اتصال استخوانی(Dogbone) ، با تیرهای کاهش یافته در ارتفاع جان تیر در قابهای خمشی فولادی تحت بارگذاری دینامیکی غیرخطیبررسی عملکرد جداره­های فولادی پر شده با بتن سانتریفوژ تحت بارگذاری­ پیچشیبررسی کرنش های برشی خاک اطراف شمع های قائم و مایل تحت بارگذاری جانبیبررسی تاثیر الگو های مختلف بارگذاری جانبی در ارزیابی سازه های بتنی دارای سیستم دوگانهبررسی رابطه بین ضریب عکس العمل خاک با استفاده از نتایج آزمایشات بارگذاری صفحه برجا و آزمایشگاهینرم افزار کنترل یکپارچه پرده (صفحه) نمایش همایشها و کنفرانس هابرنامه تحت اکسل طرح سازه ای کالورتکتاب اموزش تعمییرلامپ کم مصرفدانلود نمونه سوالات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایرانروشهای شگرف افزایش قد