ترجمه مقاله فاز سوم مقایسه ویت اسپن، یک تومور خود مشتق شده از شوک حرارتی پروتئین gp 96 مربوط به پپتید واکسن پیچیده با انتخاب کردن یک درمان برای مرحله

ترجمه مقاله فاز سوم مقایسه ویت اسپن، یک تومور خود مشتق شده از شوک حرارتی پروتئین gp 96 مربوط به پپتید واکسن پیچیده با انتخاب کردن یک درمان برای مرحله
ترجمه مقاله فاز سوم مقایسه ویت اسپن، یک تومور خود مشتق شده از شوک حرارتی پروتئین gp 96 مربوط به پپتید واکسن پیچیده با انتخاب کردن یک درمان برای مرحله|41003171|zt

فاز سوم مقایسه ویت اسپن، یک تومور خود مشتق شده از شوک حرارتی پروتئین gp 96 مربوط به پپتید واکسن پیچیده با انتخاب کردن یک درمان برای مرحله چهارم تومور سیاه رنگ قشر عمیق پوست توسط پزشکان: مطالعه گروهی c-100-21

خلاصه

هدف ارزیابی کردن فعالیت آنتی تومور ویت اسپن (تومور خود مشتق شده و به دست آمده از شوک حرارتی پروتئین و پپتیدهای پیچیده gp 96) به وسیله تعیین کردن این که آیا بیماران در مرحله چهارم تومور سیاه رنگ قشر عمیق پوست با استفاده از ویت اسپن مورد آزمایش قرار گرفته برای نجات دادن طولانی مدت بیماران در مقایسه با بیماران درمان شده با توجه به انتخاب پزشکان تفاوتی دارند.

بیماران و روش بیماران (N=322) به صورت تصادفی به صورت 2:1 برای دست یافتن و رسیدن به ویت اسپن یا انتخاب پزشک (PC) در مورد درمان حاوی یک یا بیش از یک روش زیر انتخاب شده بود: داکاربازین، تموزولومید، اینترلوکین – 2، یا قطع کردن کامل تومور. این آزمایش باز شدنی در 71 مرکز در سرتاسر دنیا صورت گرفته بود. بیماران در زمینه ایمنی و سلامت جانی کامل نشان داده شده بودند.

نتایج درمان با ویت اسپن عاری از هر گونه سمیت معنادار و مشخصی بود. بیماران به صورت تصادفی ویت اسپن را از طریق بازو با تزریق های متغیری دریافت می کردند (محدوده 0 تا 87 با مقدار متوسط 6) که به دلیل ماهیت درمان ویت اسپن مشتق شده از خود بود. توجه کردن به آنالیز درمانی نشان می دهد که کل افراد نجات یافته از ویت اسپن بازویی از نظر آماری غیر قابل تشخیص نسبت به PC هستند. به صورت نمایشی آنالیزهای موجود نشان می دهد که بیماران در تحت مرحله های M1a و M2a دریافت کننده تعداد زیادی از واکسن ها در طول عمرشان در مقایسه با درمان های کمتر دریافت شده هستند. چنین تفاوت هایی برای تحت مرحله M1c و بیماران این گروه نشان داده نشده است.

نتیجه گیری- این نتایج پایدار و سازگار با مکانیسم مربوط به ایمن سازی فعالیت ویت اسپن می باشد که نشان دهنده فعالیت های بالینی بعد از ارائه کردن واکسن می باشد.نتایج پیشنهاد می دهد که بیماران مبتلا به بیماری M1a و M1b قادر به دریافت کردن 10 یا تعداد بیشتری دوز از ویت اسپن در مقایسه با جمعیت نماینده و کاندید برای تایید کردن مطالعه هستند.


مطالب دیگر:
تبدیل فوریهتبلیغات اینترنتی و تاثیرات آنتبليغات چاپيتجارب جهانی کارآفرینی نفتتجارب جهانی و کارآفرینی نفتتجارت الکترونیکی دروازه ورود به بازار آیندهتجارت الکترونيکیتجارت، فروشگاه ، بازار و حراجی های الکترونيکيتجاري سازيتجربه برخي از كشورهاي منتخب در اجراي نظام بودجه‌ريزي بر مبنای عملکردتجربه دینیتجربه مدیریتیتجربیات مدیرانتجربيات جهانی خوشه های نفت و گازتجزیه و تحلیل سوال های امتحانیتجزیه و تحلیل آزادی اقتصادی در نظام سرمایه داریتجزیه و تحلیل بهای تمام شده ، حجم فعالیت و سودتجزیه و تحلیل تصمیم گیریتجزیه و تحلیل خطرونقاط کنترل بحرانی HACCPدر عرضه مواد غذاییتجزیه و تحلیل داده های کیفیتجزیه و تحلیل سند استراتژیکتجزیه و تحلیل شغل Jتجزیه و تحلیل کسب و کارتجزیه و تحلیل نیازهای سیستمتجزیه و تحلیل و مدلسازی سیستم