تحکیم و استحکام ماهیچه در بچه ها و افراد بزرگسال در فلج شدن مغزی موثر نمی باشد: یک بازنگری سیستماتیک

تحکیم و استحکام ماهیچه در بچه ها و افراد بزرگسال در فلج شدن مغزی موثر نمی باشد: یک بازنگری سیستماتیک
تحکیم و استحکام ماهیچه در بچه ها و افراد بزرگسال در فلج شدن مغزی موثر نمی باشد: یک بازنگری سیستماتیک|41003038|zt

سوال: آیا مداخلات استحکامی استحکام را بدون افزایش دادن حالت انقباضی و بهبود فعالیت افزایش می دهد و آیا در بچه ها و افراد بزرگسال با فلج شدن مغزی وجود دارد؟ طراحی: بازنگری سیستماتیک با متا آنالیزها و مشخصه های تصادفی صورت می گیرد. شرکت کنندگان: بچه ها با اسپاسمی فلج شدگی مغزی در سنین بین سن مدرسه و 20 سالگی. مداخلات: مداخلات استحکامی که شامل ساختارهای ماهیچه ای تکراری، قوی و یا فعال می باشد و به عنوان یک توانایی تغییر پذیر می باشد مانند فیدبک زیستی، شبیه سازی الکتریکی و تمرین مقاومت از نوع پیشرفته. اندازه گیری نتایج: استحکام به عنوان اندازه های پیوسته ای از حداکثر نیرو اندازه گیری می شود. اسپاسمی به عنوان شدت وابسته به مقاومت برای کشش مجهول اندازه گیری می شود. فعالیت به عنوان یک اندازه پیوسته اندازه گیری می شود برای مثال 10 متر آزمون قدم زدن یا استفاده کردن از مقیاس های خاص را می توان ذکر کرد. نتایج: شش مطالعه معرفی و مشخص گردید و پنج داده می توانست در آنایزهای متا مورد استفاده قرار بگیرد. مداخلات استحکامی هیچ اثری بر روی استحکام نداشت، هیچ گونه اثری بر روی سرعت قدم زدن نداشت و تفاوت آماری بسیار کمی داشت. تنها یک مطالعه اسپاسمی را اندازه گیری کرد اما آنالیزهای بین گروهی را منتشر نکرد. نتایج و بحث: در بچه ها و افراد بزرگسال با فلج شدگی مغزی، شواهد موجود پیشنهاد می کنند که مداخلات استحکامی هیچ یک موثر نمی باشند.

کلمات کلیدی: فلج شدگی مغزی – روش های درمان فیزیکی یا فیزیوتراپی – بازنگری سیستماتیک- متا آنالیزها – مشخصه های کنترل شده تصادفی – ضعیف شدن ماهیچه – بچه


مطالب دیگر:
🔥پاورپوینت تسعیر ارز در حسابداری🔥پاورپوینت حقوق و دستمزد کارکنان سازمان🔥پاورپوینت دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش🔥پاورپوینت زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر🔥پاورپوینت سود هر سهم در حسابداری🔥پاورپوینت شرکت های سرمایه گذاری🔥پاورپوینت صندوق های وقفی🔥پاورپوینت طرح های مزایای بازنشستگی🔥پاورپوینت کتاب حسابداری پیشرفته 2 از یزدی🔥پاورپوینت کتاب حسابداری میانه 1 از مشکی و مقدم🔥پاورپوینت گزارشگری بر حسب قسمت های مختلف در حسابداری🔥پاورپوینت نحوه ارائه دارایی های جاری و بدهی های جاری🔥پاورپوینت هزینه یابی بر مبنای فعالیت و سیستم مدیریت هزینه🔥پاورپوینت مدیریت از دیدگاه امام علی🔥پاورپوینت ربات های هوشمند🔥پاورپوینت افشای اطلاعات در خصوص اشخاص وابسته در استانداردهای حسابداری🔥پاورپوینت فعالیت هاى بیمه عمومى🔥پاورپوینت فعالیت های کشاورزی🔥پاورپوینت گزارشگری مالی واحدهای تجاری در مرحله قبل از بهره برداری🔥پاورپوینت آشنایی با ارزشیابی پروژه های عمرانی دولت🔥پاورپوینت آشنایی با ارزیابی خط مشی گذاری🔥پاورپوینت آشنایی با ارزیابی عملكرد دانشگاه ها🔥پاورپوینت آشنایی با آزمایشهای غیرمخرب🔥پاورپوینت آشنایی با آزمون خانه درخت و آدم🔥پاورپوینت آشنایی با استراتژی بک آپ گیری