دانلود تحقیق پروتئین های مثوک حرارتی

دانلود تحقیق پروتئین های مثوک حرارتی
دانلود تحقیق پروتئین های مثوک حرارتی|40273099|zt

همانطور كه می دانید یك دسته از عواملی كه در رشد و فعالیت میكروارگانیسمها موثر هستند عوامل محیطی می باشند كه به 2 دسته فیزیكی و شیمیایی تقسیم می شوند. یكی از مهمترین این عوامل كه به عنوان یك عامل فیزیكی مطرح می گردد گرما ( حرارت) می باشد. حرارت بر كلیه فعل و انفعالات سلولی اثر دارد و متابولیسم سلول را تحت تاثیر قرار می دهد. اگر حرارت تاحد معینی افزایش یابد واكنش ها را تسریع می كند ولی اگر از حد معین تجاز كند فعالیت های متابولیكی را متوقف می كند زیرا باعث می گردد كه پروتئین ها ماهیت خود را از دست بدهند، دناتوره گردند، آنزیم های مهم و اساسی سلولی از كار افتاده روی غشا و فشار اسمزی اثر كرده در نتیجه نقل و انتقال مواد را تحت تاثیر قرارداده و روی مواد غذایی كاهش می یابد و نفوذ مواد سمی و زاید افزایش پیدا كرده و خروج آنها كند می گردد. در نتیجه فعالیتهای سلولی مختل می گردد. همچنین دما روی فعالیت هایی مثل تولید اسپور، تولید پیگمان، عمل تخمیر و تنفس هم اثر می گذارد.

حرارت اپتیمم: مناسبترین درجه حرارت برای رشد یك باكتری را گویند.

حرارت لتال: حرارت كشنده باكتری ها كه سبب می گردد تمام میكروارگانیسمهای یك گونه درعر 10 دقیقه كشته شوند.

ترموتولورانس : تحمل گرمایی

چاپرون ها : مولكول هایی پروتئینی هستند كه برای فولدینگ و تثبیت پروتئین ها اختصاص پیدا كرده اند و به پروتئین های جدید در حال ترجمه متصل می گردند.

Folding : تا شدگی پروتئین ها

Unfolding :باز شدن تای پروتئین

Refolding : تاخوردگی مجدد پروتیئن

باكتری ها از نظر نیازهای حرارتی به 3 دسته تقسیم می شوند:

ترموفیل ها یا گرما دوست ها با دمای opt بالای 45 درجه كه در مناطق گرم، خاك و كود و ... زندگی می كنند و از نظر صنعتی نیز مهم هستند.

باكتریها هایپرترموفیل نیز گروهی از باكتری ها هستند كه در حرارت بسیار بالا مثل مناطق آتشفشانی زندگی می كنند و قادر به رشدهستند و opt بالای 80دارند. مثل Bacillus steavo thermophilus

گروه دوم مزوفیل ها هستند مثل E coli كه در حرارت های میانی رشد می كنند گروه سوم نیز ساكروفیل ها هستند مثل polaromonas كه در حرارت های زیر 20 و حتی زیر صفر صفر رشد می كنند.

به طور كلی 2 پاسخی كه سیستم های بیولوژیكی به حرارت می دهند شامل موارد زیر است:

1- fiuidity of the lipid bllayer

2- activity of enzyme systems

مورد اول و افزایش روانی غشای 2 لایه لیپیدی می تواند نهایتاً باعث تراوش یك سری از یون ها به خارج گردد كه آركیاها این مسئله را با داشتن یك سری اتصالات اتدی حل كرده و مقاوم شده اند.

مورد دوم فعالیت سیستم آنزیمی است كه به ازای هر 10 درجه باعث 2 برابر شدن فعالیت می گردد كه این دارای محدودیت است. اغلب ترموفیل ها آنزیمهایی دارند كه دارای مقاومت حرارتی هستند از جمله با داشتن یكسری اتصالات و باندهای اضافه.

از جمله پاسخهای مهمی كه ارگانیسم ها به تغییرات دمایی می دهند القا و تحریك تولید یك سری پروتئین ها می باشد كه به 2 دسته تقسیم می گردند:

1- cold shock pro

2- Heat shock pro

Hsp ها 2 وظیفه كلی دارند كه در شرایط فیزیولوژیكی به عنوان چایرون های مولكولی فعالیت می كنند و كاتالیز refoding پروتئین های دناتوره شده و كمك به بلوغ pro های تازه نستز شده و ممانعت از تراكم aggve pation پروتئیها.

دوم اینكه در پاسخ به استرسهای سلولی نقش دارند از جمله به طور عمده در برابر افزایش حرارت و به میزان كمتر از برابر فلزات سنگین، حضور رادیكالهای اكسیژن و اتانول و ... تولید می گردند. ( 2 و 3 و 4 )

بدست آوردن ترموتولورانس به افزایش بقا ارگانیسم ها در حرارت های كشنده برمی گردد وقتی كه برای یك مدت زمان كوتاه در معرض حرارت های بالا و كشنده قرار بگیرند.


مطالب دیگر:
📝پاورپوینت بررسی برنامه ريزی جانشینی موثر📝پاورپوینت مواد و مصالح ساختمانی قیر 📝دانلود تحقیق درباره اختلال نارسایی توجه word📝دانلود تحقیق درباره اختلالات شخصیتی word📝دانلود تحقیق درباره ادراک از خدا word📝دانلود تحقیق درباره ارتباط با مشتری word📝دانلود تحقیق درباره باورهای غیرمنطقی word📝دانلود تحقیق درباره بهداشت روانی و سلامت روان word📝دانلود تحقیق درباره بهزیستی روان شناختی و تاب آوری word📝دانلود تحقیق درباره تاب آوری و پیامدهای آن  word📝دانلود تحقیق درباره تعهد سازمانی و عوامل موثر برآن word📝دانلود تحقیق درباره حافظه و مراحل آن word📝دانلود تحقیق درباره خودتنظیمی و راهبردها word📝دانلود تحقیق درباره دیابت و علائم آن word📝دانلود تحقیق درباره سبک زندگی word📝دانلود تحقیق درباره عقب ماندگی ذهنی word📝دانلود تحقیق درباره کیفیت زندگی کاری word📝دانلود تحقیق درباره گرافولوژی word📝دانلود تحقیق درباره مبانی نظری ویژگی های شخصیتی افراد word📝دانلود تحقیق درباره رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن word📝دانلود تحقیق درباره رفتار شهروندی و دیدگاه های نظری آن  word📝دانلود تحقیق درباره شغل و مشخصه ها و ابعاد مختلف شغلی  word📝دانلود تحقیق درباره مفهوم سلامت word📝دانلود تحقیق درباره ناتوانی در یادگیری word📝دانلود تحقیق درباره نارساخوانی word