دانلود تحقیق نفوذ در محلولهای پایدار فاصله 26 ص

دانلود تحقیق نفوذ در محلولهای پایدار فاصله 26 ص
دانلود تحقیق نفوذ در محلولهای پایدار فاصله 26 ص|40108946|zt

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 26 صفحه

فصل 13 ـ نفوذ فاصله دار در فصل 12 ، نفوذ اتمها درمحلولهای پایدار جانشین شده موردمطالعه قرار گرفت.
در این بخش مابرآنیم كه نفوذ درمحلولهای پایدارفاصله می كنند.
در مورد نمونه حاضرنفوذ به این صورت اتفاق می افتد كه اتمهای محلول از یك محل فاصله داربه محل مجاورشان جهش می كنند.
نفوذ فاصله دار،اساسا‏ً هنگامیكه وجود فضاهای خالی برای حركت اتمهای محلول ، مورد احتیاج نباشد، ساده تراست.
تعریف زیربرای نفوذ اتمهایدار رامورد مطالعه قرار دهیم.
درمورد نخست، اتمها حركت كرده وبه جاهای خالی جهش محلول پایدار جانشین شده رقیق، دربخش12 ،نشان داده شده بود : (1 .
13 ) دراینجاa برابراست با مقدار(پارامتر) شبكه دركریستال،α برابراست با یك فاكتورهندسی وابسته به كریستال،Z برابراست باعدد تناسب ،Vبرابراست بافركانس ارتعاش اتمهای محلول درمحل جانشین شده، برابراست با تغییرانرژی آزاد درهرمول مرتبط با ساختمان فضاهای خالی وΔ برابراست با انرژی آزاد درهرمول كه مورد نیاز است برای اتمهای محلول برای جهش بر روی سد انرژیشان درفضاهای خالی یك تعریف همسان می تواند برای نفوذ فاصله دارنوشته شود : (1302) در این مورد،P برابراست با تعداد نزدیكترین مكانهای فاصله دار،α وa هردودارای یك معنی هستند(مثل معادله قبل) ،V برابراست با فركانس ارتعاش یك اتم محلول در یك مكان فاصله‌دار و برابراست با انرژی آزاد درهرمول، موردنیازبرای اتمهای محلول كه دربین مكانهای فاصله دارجهش كنند.
این تعریف درتضادبا قبلی فقط یك دوره انرژی آزاد رادربر می گیرد: نتیجه مستقیم، این واقعیت است كه نفوذ فاصله داروابسته به وجود فضاهای خالی نیست.
به این دلیل كه یك انرژی آزاد می توانددرمعادله زیرقابل تعریف باشد : ΔG=ΔH-TΔS معادله برای نفوذ فاصله دارمی تواند به این صورت نوشته شود : دراینجا برابراست با تغییرآنتروپی درشبكه (دراتمهای محلول درهرمول) و برابراست با كاری (دراتمهای محلول درهرمول) كه انجام می‌شود برای حمل اتمهای محلول به نقطه حایل (پایه) ،درمدت یك جهش در بین فضاهای خالی.
1301 - اندازه گیری نفوذ فاصله دار نفوذ فاصله دارغالباً مورد مطالعه قرارگرفته است ، مخصوصاً وقتی كه در دمای بالا ، با تكنیكهای آزمایشی همانند( Grube Matano وغیره)ـ كه استفاده می شود برای مطالعه نفوذ در محلولهای پایدار جانشین شده ـ اتفاق می افتد .
ازطرف دیگر، بیشتر موفقیت ما درمواجهه با نفوذ فاصله دارمخصوصاً درفلزات مكعبیbody-centered ، بایك تكنیك كاملاً متفاوت بدست آمده است .
این تكنیك دارای این برتری است كه دردماهای بسیارپایینی كه متدهای نرمال نفوذ به دلیل میزان نفوذ خیلی آرامشان بی اثرهستند،قابل استفاده است.
این روش درقسمت های بعدی مورد بحث قرار خواهد گرفت وزمان شایان توجهی روی آن صرف خواهدشد ،نه فقط به این دلیل كه ابزاری است مهم برای مطالعه نفوذ ،بلكه به این دلیل كه حوزه(میدان) عمومی اصطحكاك درونی فلزات ،درمطالعات حوادث متالورژیكی ، ازاهمیت زیادی برخوردار است.
هنگامیكه فرصت،


مطالب دیگر:
📒آموزش نرم افزار revit به طور کامل همراه با تصاویر📒پژوهش پایان ترم ساختمان های فولادی استاد قضاوی📒نقشه های معماری و جزییات کامل پروژه یک بیمارستان📒مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی سیستم اطلاعات منابع انسانی📒مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی اعتماد سازمانی📒مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی توانمندسازی کارکنان📒مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی رهبری خدمتگزار📒مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی جامعه پذیری سازمانی📒مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی هوش سازمانی📒مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی حسابرسی📒مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی حاکمیت شرکتی📒مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی تمرکز مالکیت📒مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی میل به ماندن📒مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی اشتیاق شغلی📒مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره استعداد خستگی شغلی📒مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی اخلاق حرفه ای📒مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره مدیریت کیفیت فراگیر📒مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی عملكرد مالی📒مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی ساختار سازمانی📒مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی استراتژی رقابتی📒مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره تبلیغات دهان به دهان📒مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره کیفیت خدمات الکترونیک📒مبانی نظری و پیشینه پژوهش در بار ه ی نیات رفتاری مشتری📒مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره اعتیاد به اینترنت📒مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی ویژگی های شخصیت