پایان نامه تولید میلگردهای ساختمانی

پایان نامه تولید میلگردهای ساختمانی
پایان نامه تولید میلگردهای ساختمانی|39006001|zt

چکیده:
رشدصنعت آهن و فولاد در توسعه و پیشرفت صنعت یک کشور نقش
مهمی را داراست. بدین منظور تولیدمحصولات سالم، بدون عیب و مرغوبتر با خواص
بهتر از اهداف اقتصادي هر کشور که صاحب صنعت فولاد است می باشد.
با
تداوم در کاهش ضایعات و جلوگیري از تشکیل عیوب در تولیدات فولادي می توان
هر چه بیشتر به صرفه جوئی قابل توجه مواد، زمان کاري و هزینه نهائی در
تولید محصولات دست یافت. شناخت صحیح عیوب پیش آمده در عمل، توضیح علل تشکیل
آنها و بررسی تدابیر لازم جهت زدودن و جلوگیري سریع و کامل این عیوب، در
افزایش بازدهی کار در صنعت فولاد بسیار کارساز واقع می شود.
محصولات
نوردي تحت استانداردها و دستورالعملهاي فنی که طی آن نوع محصول، شکل ظاهري،
ابعاد، ترکیب شیمیائی و خواص مکانیکی و در بعضی موارد خواص ویژه تعیین شده
است تولید می گردند.
محصول وارده و معیوب به آن دسته از فرآورده هاي
نوردي اطلاق می گردد که از نظر کیفیت، ترکیب شیمیائی، خواص مکانیکی، شکل
ظاهري، ابعاد و سایر خواص مطابق با مفاد استانداردها و مقررات شرایط فنی
نبوده و جزو محصولات درجه دوم محسوب می گردند. آن دسته از فرآورده هاي
نوردي مغایر با مقررات استاندارد که غیر قابل ترمیم و بازسازي باشند به
عنوان محصولات وازده و معیوب و خراب محسوب و از رده تولید خارج می گردند.
در بسیاري از موارد کیفیت محصولات نوردي یک کارگاه را از روي مقدار فرآورده
هاي معیوب آن تعیین می کنند.


فهرست مطالب
پیشگفتار
تقدیم نامه
فهرست مطالب
فهرست تصاویر
فهرست جداول
چکیده
فصل اول: تجهیزات نورد
مقدمه
کوره پیش گرم
ساختمان کوره پیش گرم
کالیبر
غلتک
قفسه
ابزار برش
بستر خنک کننده
ماشین صافکاری
نورد تجهیزات کارگاهی لازم برای نورد میلگرد، مقاطع چهار گوش
نورد تجهیزات کارگاهی لازم برای تولید مقاطع متوسط تیر آهن، نبشی، ناودانی
نورد تجهیزات کارگاهی در تولید مقاطع سنگین
نورد تجهیزات کارگاههای مونو بلوك (تولید میلگرد کلافی ساده و آجدار)
بخش دوم: نورد پروفیل های معمولی میلگردها و مفتولها
مقدمه
گرم کردن قلمه ها
شرح دستگاههای نورد
بخشهای نورد
معایب بوجود آمده در پروفیلها
بخش سوم: ویژگیها و روشهای آزمون)میلگردهای گرم نوردیده مصرفی در بتن(
مقدمه
طبقه بندی و علایم
تعاریف
ویژگیها
نمونه برداری
روش های آزمون
بازرسی و آزمون مجدد و ارزیابی نتایج
بسته بندی
نشانه گذاری
گواهینامه فنی
ضریب تبدیل آزمون کشش
فصل دوم: بررسی فرایند گرمایش مجدد در کوره های پیش گرم
بخش اول: بررسی فرآیند
مقدمه
سوخت های مورد استفاده در کوره های پیش گرم نورد
پدیده احتراق در کوره های پیشگرم
انتقال حرارت در داخل کوره
درجه حرارت مجاز در موقع حرارت دادن شمش در کوره
اصول مربوط به گرم کردن شمش
عیوب ناشی از یکنواختی در توضیح درجه حرارت و رژیم گرمایی شمش
اثر اکسیداسیون و دکربوره شدن در مرغوبیت محصولات
دکربوره شدن شمش
سوختن فولاد
بخش دوم: اصول تئوری نورد
مقدمه
منطقه تغییر شکل و پارامترهای تعیین کننده آن
شرایط لازم برای نورد یک قطعه
بخش جانبی یا تعویض و عوامل آن
ماهیت و نحوه جابجا شدن فلز به طرف جلو
انواع تغییر شکل غیر یکنواخت در نورد و علل ایجاد آنها
بخش سوم: هندسه ناحیه تغییر شکل
مقدمه
ناهمگنی
عیوب داخلی
تنشهای پسماند
بخش چهارم: بررسی عیوب داخلی و سطحی در فرآیند نورد
مقدمه
انواع عیوب نورد که در اثر محدودیت کار پذیری ایجاد می شود
عیوب نوردی ایجاد شده در اثر هماهنگی ها در جهت ضخامت
فصل سوم: بررسی عیوب ابعادی در فرآورده های نوردی
مقدمه
انواع عیوب در محصولات نوردی با مقطع گرد
انواع مختلف عیب در مقطع چهارگوش
عیوب مختلف در پروفیلهای نبشی
انواع عیوب مربوط به پروفیل تیر آهن
انواع عیوب در پروفیل ناودانی
انواع عیوب در پروفیل ریل
انواع عیوب در پروفیل های چهار گوش
کالیبراسیون صحیح
تنظیم و رگلاژ صحیح نورد
نصب صحیح آرماتورها (هادی ها)
تاثیر ساختار جعبه های هادی ها و خود هادی ها
جعبه های رولیکی (غلتکی)
تنظیم رگلاژ نورد
پایداری در امر تنظیم نورد
گرم کردن فلز
کار با غلتک های کمی سائیده شده
زائده ها یا لبه ها
انواع و علل خمیدگی
خمیدگی قوسی شکل راست تسمه های با محصولات نوردی
پیچش محصولات نوردی (تاب برداشتن محصولات نوردی)
انحنا یا خمیدگی غیر صاف (غیر تخت) تسمه ها در طول
علل خمیدگی ها و انحناء های غیر صاف در تمسه ها یا محصولات نوردی
اقدامات لازم جهت جلوگیری از خمیدگی های طولی محصولات نوردی
بخش دوم: کیفیت و خواص مکانیکی محصولات نوردی
مقدمه
ترکیب شیمیایی، جدایش، عاری بودن از ناخالصی
ابعاد و شکل محصول
خواص مکانیکی
کیفیت سطحی
فصل چهارم: بررسی تعدادی از عیوب ایجاد شده در محصولات نوردی
مقدمه
پارگی
پارگی برش قیچی
پریودی
پلیسه
تاخوردگی (زاکات)
ترك
سیبیل دار شدن
سوار شدن پروفیل بر روی هم
کندگی
کندگی
کندگی فلز
ناخالصی های غیر فلزی
نتیجه گیری
پیوست
منابع
چکیده (به انگلیسی)
عنوان (به انگلیسی)
فهرست تصاویر


مطالب دیگر:
روش تحقیق بررسی عوامل موثر بر بازپرداخت به موقع تسهیلات بانک کشاورزیروش تحقیق بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک (بررسی موردی بانک کشاورزی)روش تحقیق بررسی كارایی سیستم بانكی با استفاده از روش تحلیل پوشش داده ها- بانک کشاورزیروش تحقیق و پیشینه پژوهش بررسی مقایسه هوش و هیجان كودكان عادی و كودكان كار و خیابانمقاله بررسی مقایسه هوش و هیجان كودكان عادی و كودكان كار و خیابانروش تحقیق و پیشینه بررسی مقایسه ای خصیصه سلطه گری و سلطه پذیری در زنان شاغل و غیر شاغلروش تحقیق بررسی مقیاس های شخصیتی زنان مجرم و مقایسه آن با زنان غیر مجرم در زندانهای لرستانروش تحقیق بررسی موانع حضور زنان در تصمیم گیریها و مشارکت های مدیریتی شهر تهرانبررسی موقعیت های استرس زای شغلی و عوامل مرتبط در بانوان دندانپزشک شرکت کننده در همایش های دندانپزشکیروش تحقیق بررسی میزان اضطراب در تیپهای شخصیتی ‎A و ‎Bبررسی میزان تأثیر كیفیت خدمات بانک کشاورزی بر میزان رضایت مشتریان هدف آن بانک در منطقه غرب استان مازندرانروش تحقیق بررسی میزان رضایت مندی زناشویی زنان شاغل دیپلم و غیر شاغل دیپلمروش تحقیق بررسی نقش بیمه عمر و پس انداز در چرخه اقتصادیبررسی نقش معلم تربیت بدنی در رشد و باورهای دانش آموزان دوره متوسطهپاورپوینت اهرام مصر باستانروش تحقیق و پیشینه بررسی هوش هیجانی در رابطه با سلامت روانیبررسی و ارائه معیارها و روشهای مناسب برای ارزیابی و رتبه بندی مدیریتهای شعب بانک کشاورزی در استانهابررسی و مقایسه سطح نیازهای اساسی مازلو بین دانشجویان شاهد و عادیروش تحقیق و پیشینه بررسی و مقایسه میزان اضطراب كلی دانش آموزان دختر و پسر محروم از پدربررسی و مقایسه میزان افسردگی در بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطهفایل پاورپوینت کارگاه آموزشی مدیریت خلاقفایل پاورپوینت کارگاه آموزشی کاربردهای فناوری نانو در محیط زیست و انرژی های نو مهندس فرهاد جدیدیفایل پاورپوینت پوست یا skinفایل پاورپوینت دستگاه تنفس Respiratory Systemفایل پاورپوینت کارگاه روش های برقراری ارتباط مؤثر