پیاده سازی سخت افزاری رگولاتورهای خودتنظیم با حذف اغتشاش در کنترل موقعیت موتور DC

پیاده سازی سخت افزاری رگولاتورهای خودتنظیم با حذف اغتشاش در کنترل موقعیت موتور DC
پیاده سازی سخت افزاری رگولاتورهای خودتنظیم با حذف اغتشاش در کنترل موقعیت موتور DC|31011872|zt

دانلود فایل کامل

در قالب فایل PDF
متشکل از 7 صفحه

بخشی از محتوا »
شناسايي سيستم
نكته اساسي در كنترل تطبيقي، تعيين بلادرنگ پارامترهاي سيستم است. مـسائل كليـدي در شناسـايي سيـستم، عبارتنـد از :
انتخـاب ساختار مدل ، طراحي آزمايش، تخمين پارامترها و بررسي اعتبار.
از آنجا كه در سيستمهاي تطبيقي شناسايي سيستم به طـور خودكـارانجام مي گيرد، داشتن درك خوب از تمام جنبه هاي مسئله، ضروري است. موضوع اساسي، انتخـاب مـدل و پـارامتري كـردن مـسأله مي باشد. اگر مدل سيستم نسبت به پارامترها، خطي باشد، مسئله شناسايي به ميزان زيادي سـاده مـي شـود.
طراحـي آزمـايش بـراي شناسايي موفق آميز سيستم امري ضروري است.كه اين به انتخاب سـيگنال ورودي وابـسته اسـت. در سيـستمهاي تطبيقـي سـيگنال ورودي فرآيند به كمك پسخور توليد ميشود، كه باعث بروز مشكلاتي اضافي ميشود كه در بعضي از حالات باعث ميشود تا پارامترهـا
به صورت يكتا تعيين نشوند، و اين امر، نتايج زيان آوري دارد كه در برخي از حالات در نظرگرفتن سيگنالهاي آشفتگي لازم مي شود.
در كنترل تطبيقي پارامترهاي فرآيند، به طور پيوسته تغيير ميكنند. لذا لازم است روشـهايي را بـه دسـت آورد كـه بطـور بازگـشتي، پارامترها را به هنگام كند. در حل مسائل شناسايي سيستم، معتبر بودن نتايج بسيار مهم است. اين موضوع در سيستمهاي تطبيقي، كه
شناسايي سيستم در آنها به طورخودكار انجام مي شود، اهميت بيشتري دارد.
1-2روش حداقل مربعات 1شيوه اي اساسي در تخمين پارامترهاست اين روش، بخصوص اگر سيستم نسبت به پارامترها خطي باشد
بسيار ساده است. در اين حالت تخمين حداقل مربعات بطور تحليلي قابل محاسبه است.


مطالب دیگر:
📒مطالعه آزمایشگاهی تاثیر تزریق بر میزان افزایش مقاومت آبرفت C تهران📒كاهش حجم آبشستگی درمدل تركیبی سرریز - دریچه با استفاده از بهینه سازی مدل هندسی📒تجزیه و تحلیل عدم قطعیت محاسبات پروفیل سطح آب دركانالها با استفاده از روش حساب فازی📒ارزیابی تاثیر فیلر آهكی در كاهش عریان شدگی مخلوطهای آسفالتی در شرایط آب ویخبندان📒كاربرد كمپوست به عنوان جاذب زیستی برای جذب مس از محلولهای آبی📒بررسی اثر PH روی حذف یون نیترات از آب توسط نانوفیلتراسیون📒ارائه مدل خبره ارزیابی ریسك سیستمهای تامین و توزیع آب شهری مبتنی برآسیب پذیری اجزا با قابلیت درنظر گرفتن عدم قطعیت های موجود📒مدلسازی عددی جریان آب زیرزمینی با استفاده از MODFLOW )شبكه آبیاری و زهكشی البرز(📒مطالعه عددی اندركنش تونل های زیر سطح آب زیرزمینی و زمین اطراف📒اثرتغییرات كیفی آب برجمعیت كفزیان رودخانه زاینده رود درسالهای 76-89📒بررسی میدانی روابط فشار - دبی مورد استفاده درمدلهای تحلیل هیدرولیكی مبتنی بر فشارشبكه های توزیع آب📒بررسی تاثیر عوامل جوی بر مقدار شاخص ناهمواری راه برای نواحی آب و هوایی ایران با HDM- استفاده از نرم افزار 4📒تكنیكهای جمع آوری آب در مناطق خشك و نیمه خشك📒افزایش دقت معادلهی بیلان آب به كمك رگرسیون فازی📒شبیه سازی هیدرولوژیكی حوضه آبریز رودخانه قره سو دراستان اردبیل با استفاده از مدل توزیعی WetSpa📒پیش بینی محل نشت درشبكه های توزیع آب با استفاده از شبكه های عصبی مصنوعی📒طراحی و ساخت دستگاه آزمایشگاهی بزرگ مقیاس بررسی آب شستگی زیرسطحی در خاك📒بررسی تاثیر احداث بند آب برگردان در حفاظت از سواحل متاثر از جریان های بالارونده )مطالعه موردی دهنه سر سفیدرود📒بهبود كارایی مدل روندیابی ماسكینگام با استفاده از یكسان سازی ساختار آب نمود بالادست در دوره های واسنجی و پیش بینی📒بررسی مقایسهای استخراج سطح پوشش برف با استفاده از دادههای ماهوارهای AVHRR و 3 MODISمطالعه موردی حوزه آبریز طالقان📒مدلسازی مخزن چندمنظوره با هدف افزایش بهره وری آب موجود درافق آیندهبا استفاده از روش پویایی سیستم📒مدیریت منابع آب سطحی با استفاده از سازه های پخش و كنترل سیلاب مطالعه موردی حوضه آبریز هاركله لالی دراستان خوزستان📒مطالعه عددی تاثیر اندركنش پتوی زهكش افقی و دیوارآب بند بر فاصله خط آزاد جریان تا شیب پایین دست سدهای خاكی همگن📒كاربرد هوش مصنوعی درمهندسی آب مطالعه موردی تدوین مدل برآوردرسوب انتقالی معلق دررودخانه خلیفه ترخان📒بهینه سازی جداكننده های چربی از آب به كمك دینامیك سیالات محاسباتی