دانلود نمونه پروژه پاياني نقش ماليات در رشد و نمو کشور رشته حسابداری مقطع کاردانی

دانلود نمونه پروژه پاياني نقش ماليات در رشد و نمو کشور رشته حسابداری مقطع کاردانی
دانلود نمونه پروژه پاياني نقش ماليات در رشد و نمو کشور رشته حسابداری مقطع کاردانی|30021164|zt

عنوان: قالب فایل: ورد - قابل ویرایش DOCXتعداد صفحات: 53توضیحات: مطالب مرتب و تراز بندی شده، دارای فهرست، صفحه تقدیر و تشکر، صفحه تقدیم به، صفحه اول، و....

مقدمه:
تعارض ميان معقولات توزيع درآمدوتوسعه اقتصادي زماني بالا گرفت که بلوک شرق خود را پرچمدار طبقات محروم ولذا پیشگام در توزیع عادلانه درآمد وبالاخص تجدید توزیع درآمد وبه زیان سرمایه داران ومالکان معرفی کرد، وبلوک غرب درسوی دیگر خود را منادی توسعه اقتصادی ورفاه نامید. درآشنایی با تحلیل های خاص نظری وشناخت آنها به کمک تجربه کشورهای رو به توسعه است که معلوم میشود آیا توزیع درآمد درجریان توسعه اقتصادی به زیان یا به نفع گروه های کم درآمد کمک میکند ویا اینکه آیا بهبود توزیع درآمد از طریق سیاست های مالیاتی وانجام هزینه های دولتی درنهایت به توسعه اقتصادی کمک میکند. مطلب مهمتری که وجود داردتأثیر واقعی این سیاست هاست؛ زیرا اغلب اوقات این سیاست ها متوجه تعدیل درآمد به واسطه ساختارهای ناقص اقتصادی ونهادهای وابسته به گروه های پر درآمد خلاف هدف اصلی نفعی عاید گروه های کم درآمد نمیشود. درنتیجه مسیر تحقق عدالت اجتماعی یا دست کم یکی ازمسیرهای آن توسعه اقتصادی است. دراین راستا سیاست های مالی (و سیاست های مالیاتی به عنوان یکی از فاکتورهای سیاست های مالی) از طریق تأثیربر تخصیص عوامل تولید، توزیع درآمد وثروت، بهبود در بازدهی نیروی کار ونهایتاً تأمین مالی سیاست های توسعه اقتصادی به تحقق این هدف کمک میکند.
ظهور انقلاب صنعتی وبروز عدم تعادل های ناشی ازفزونی تولید بر مصرف وبر عکس نقش پول کاغذی وپدید آمدن تورم ساختاری، دخالت مستقیم ومستمر دولت در برنامه ریزی های اقتصادی برای ایجاد تعادل جهت رشد و توسعه اقتصادی را که اغلب اقتصاد دانان ضرورتی مسلم می افکارند اجتناب ناپذیر می نماید.
درچنین شرایطی، مالیات به عنوان برداشتی حساب شده ومتکی بر برنامه از درآمد وثروت ملی عمدتاً به مثابه ابزار تنظیم سیاست های مالی برای ایجاد تعادل مورد نظر در سطح کلان اقتصادی اهمیت می یابد به گونه ای که بتواند شرایط مناسب جهت رشد وتوسعه اقتصادی هماهنگ را ایجاد نماید

فهرست عناوین :تقدیر و تشکر
تقدیم به
فهرست مطالب
1-1- مقدمه 5
1-2- بیان مسئله و تشریح اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 6
1-3- اهداف پژوهش 7
1-3-1- هدف اصلی : 7
1-3-2- اهداف فرعی : 7
1-4- جامعه و نمونه آماری 7
1-5- فرضیات پژوهش 7
1-5-1- فرضیه اصلی: 7
1-6- روش گردآوری اطلاعات 8
1-7- روش پژوهش 8
1-8- قلمرو تحقیق (مکانی،زمانی،موضوعی) 8
1-9-تعاریف نظری و عملیاتی پژوهش 8
1-9-1- تعاریف نظری رشد و توسعه اقتصادی: 8
1-9-2- تعاریف عملیاتی 9
2-1-مقدمه 11
2-2-تعريف ماليات 13
2-3-تعریف رشد و توسعه اقتصادی 13
2-4- اثر تحریم بر کارایی بازار سرمایه 14
2-5-فروش نفت به جاي ماليات 15
2-6-ضرورت بازنگري درنظام مالياتي 16
2-7- اهمیت و نقش مالیات ها در توسعه اقتصادی 17
2-8-استقلال و اقتدار اقتصادی 21
2-9-رشدوتوسعه اقتصادی 22
2-10-تخصیص بهینه منابع 22
2-11-توزیع ثروت 23
2-12-تثبیت قیمت 23
2-13-نقش مالیات در سرمایه گذاری 24
2-14-اهمیت پس انداز وسرمایه گذاری 25
1-آدام اسمیت 25
2- آرتو لوئیس 25
2-14-1 دلایل سرمایه گذاری 26
1-جبران استهلاک 26
2-بالابردن اشتغال 26
3-بالابردن رشد اقتصادی 26
4-سرمایه گذاری واستقلال اقتصادی 27
5-سرمایه گذاری وپیشرفت تکنولوژی 27
2-14-2-کاهش سرمایه گذاری ریشه ی اصلی توسعه نیافتگی 28
2-15-سیاست مالی برای توسعه 29
2-16-مالیات و مقوله های توسعه 30
2-17-مالیات با رویکرد توسعه صنعتی (بازار سرمایه) 31
2-18- مالیات بر ارزش افزوده وتوسعه اقتصادی 32
2-19-مالیات و توازن اجتماعی 32
2-20- محور تحقیق خارج از کشور 33
2-21-محور تحقیق داخل کشور 34
3-1-مقدمه 35
3-2- روش پژوهش 36
3-3- جامعه آماری ودلیل انتخاب آن 36
3-4- روش نمونه گیری 37
3-5- ابزار گردآوری اطلاعات 37
3-6- ارایه سؤالات پرسش نامه پژوهش به صورت جزیی 38
رفاه اجتماعی: 38
رشد اقتصادی: 38
افزایش کارایی بازار سرمایه: 38
3-7- روایی و پایایی 39
3-8- تجزیه وتحلیل داده ها 40
4-1مقدمه 42
4-2توصیف پرسشنامه 43
4-3شیوه تجزیه وتحلیل 43
4-3-1 میانگین رتبه ای فریدمن 43
4-3-2- میانگین مرکب 46
جمع بندی 46
5-2-2 یافته های حاصل ازسؤالات تحقیق: 48
5-3 طراحی فرضیه : 48
5-3 محدودیتها: 49
منابع وموآخذ: 51


مطالب دیگر:
📚پاورپوینت نگهداري فايلهاي ايندکس دار 📚پاورپوینت هتروفیس هتروفیس 1699e06e 📚پاورپوینت هدف بررسی باکتری ها در سینوس های بینی 📚پاورپوینت هدف رفتاري 📚پاورپوینت نیمرخ های روانی 📚پاورپوینت هتلینگ در یک نگاه کلی 📚پاورپوینت همایش استانی ازدواج مناسب در پردیس شهید مفتح شهرری 12 📚پاورپوینت هلند 📚پاورپوینت هندوانه 8 اسلاید 📚پاورپوینت هوای پاک 📚پاورپوینت همدان 📚پاورپوینت هورمون های گیاهی و کاربرد آن در گیاه 📚پاورپوینت هوادهی 📚پاورپوینت هوش مصنوعی و سیستم خبره 📚پاورپوینت هویت واقتدار ملی 📚پاورپوینت هوش،،تعریفهای مختلف و بهره هوشی 22 اسلاید 📚پاورپوینت واليبال 26 اسلاید 📚پاورپوینت هوش وشغل 📚پاورپوینت هیداتیدوز 54a20a4b 📚پاورپوینت ونتوری و اریفس متر Eskandar Filabi 📚پاورپوینت ووشرری بانکروفتی b9121592 📚پاورپوینت ویژگی فاضلاب صنایع 📚پاورپوینت ورود و خروج اطلاعات 📚پاورپوینت يولاف 23 اسلاید 📚پاورپوینت بررسی و كنترل همه گيري ها 70 اسلايد