بررسی الکتريسيته ومغناطيس و پیشینه و ابزار و کشفیات آن در تاریخ

بررسی الکتريسيته ومغناطيس و پیشینه و ابزار و کشفیات آن در تاریخ
بررسی الکتريسيته ومغناطيس و پیشینه و ابزار و کشفیات آن در تاریخ|30019906|zt

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 293

مغناطيس:سابقه مغناطيس مربوط به قبل از تاريخ است. افسانه چوپاني بنام مگنز (Magnes) که هنگام چراي گوسفندان نوک آهني چوب دستي وميخ کفشش به سنگهاي آهنربا که لود استون (Load stone) "ناميده ميشد، ميچسبد مربوط به 800 سال قبل از ميلاد است[1 ] . آهنربا يا لود استون از ناحيه اي بنام ماگنزيا (Magnesia)درآسياي صغير بدست ميامده است،وکلمه مصطلح مگنت (Magnet) بعنوان سنگ ماگنزيا (Stone of magnesia)ازنام اين منطقه گرفته شده است[2] .در 600 سال قبل ازميلاد تالس(Tales) وديگران ميدانستند که وقتي کهربا(Amber) ويا کهرباي سياه(Jet) رامالش دهند،اجسام سبک را جذب ميکنند. نام يوناني کهربا همان الکترون (Electron ) است[3].ارسطو(Aristotle) (322 384 ق م) ازحدود 350 سال ق م، باتوجه به اقوال مردم در مورد گفته هاي تالس ،اورا معتقد به لزوم روح بعنوان عامل حرکت ميداند ونتيجه ميگيرد که مغناطيس که آهن راجذب ميکند، داراي روح است [4]. خاصيت آهنربائي مغناطيس را از خيلي قديم ميدانستند. افلاطون(Plato) (347 428 ق م) به سقراط(Socrates ) –(399 469 ق م)مينويسد:"اين يک موهبت ،مانند قدرت الهي است که بتو داده شده است . مانند قدرتي که درسنگي بنام مغناطيس وجود دارد. اين سنگ نه تنها قدرت جذب حلقه آهني رادارد،بلکه به حلقه نيز نيروئي ميدهد که ميتواند حلقه هاي ديگر راجذب کند.به اين ترتيب ميتوان يک زنجير تشکيل داد که قدرت حلقه ها به قدرت آهنربا وابسته است"[5].

عقربه مغناطيسي:سوزن يا عقربه مغناطيسي از قرون وسطي شناخته شده بود که تاريخ دقيق آن مشخص نيست ،ولي نمونه هاي اوليه مربط به قرن 12 م است.[2 و3]. نکمن (A.Neckman) (1217 1157 م) اولين کسي است که بيان کرد عقربه مغناطيسي را که روي چوب نصب شده وروي آب قرارميگرفت، ميتوان در دريانوردي مورد استفاده قرار داد[4].

تالس فيلسوف طبيعي ،موسس مدرسه حقوق متفکران قديمي يونان ونبوغش درنجوم معروف است. يکبار هنگام راه رفتن دراثر توجه زياد به آسمان ،بچاه افتاد. براي اولين بار کسوف خورشيد رااز نظرسال درحدود 585 ق م پيش بيني کرد. قطر ظاهري خورشيد را تعيين کرد وکاشف خاصيت نصف شدن دايره توسط قطر است. زمين رامانند چوبي برروي آب ميدانست وآب را اصل واساس جهان.ميگفت همه دانه هاي زنده مرطوبند وچيز بيجان خشک ميشود[6] .کهربا صمغ درخت کاج است که ميليون هاسال پيش درحواشي درياي بالتيک ميروئيدند وپس از گذشت قرنها، فشرده وباخاک پوشيده شده وپس از دوران يخ، سفت وبشکل فسيلي درآمده است. کهربا ترد وشکننده وبرنگ زرد مايل به قهوه اي کدروسخت است. بامالش الکتريسته دار ميشود ومعتقدبودند که بيماريها باشفا ميدهد.بيشتر از معدن استخراج شده وباوزن تاحدود 15 پوند هم ديده شده است[7].ارسطو فيلسوف ودانشمند يوناني. در17 سالگي به جمع شاگردان افلاطون پيوست[6].افلاطون فيلسوف يوناني . موسس آکادمي ومدرسه بزرگ فلسفه قديم [6].سقراط فيلسوف يوناني[6].

علم مغناطيس:اولين کسي که در مورد خصوصيات مغناطيس مقاله نوشت ،پير دو ماري کورت(Piere de maricourt)،باشهرت پرگرينوس پتروس (Pregrinus Pertros)،فرانسوي بود. او در 1269 در مقاله اش اعلام کرد که خصوصيات مهم سنگ آهنربا ،يا لود استون راکشف کرده است.ودرواقع علم مغناطيس مربوط به اين سال است.اومهندس ارتش فرانسه بود وروي ماشينهاي پرتاب سنگ وتوپهاي آتش کار ميکرد.در هنگام اين کار بفکر ساخت ماشيني باحرکت دائمي افتاد وفکر کرد اينکار بااستفاده ازآهنربا امکان پذير است. مقاله خود را در 3500 کلمه بعنوان "عزيز ترين دوست " نوشت.مطلب اين مقاله خيلي پيشتر اززمان ،ولي مدتها مورد استفاده بود. او واسطه بين علم جديد وقديم است.مهمترين مطالب اين مقاله ،درمورد قطبهاي شمال وجنوب وچگونگي تشخيص آنها ، جذب قطبهاي غير همنام ودفع قطبهاي همنام ،آهنربا شدن هر قسمت از آهنرباي شکسته وبي اثر شدن آهنرباهاي ضعيف توسط قوي تربود.اورا مخترع عقربه مغناطيسي ميدانند که 50 سال بعد مورد استفاده عملي واقع شد.اوقطبهاي يک آهنرباي کروي را باقراردادن سوزنهائي روي آن وتعيين امتداد قرارگرفتن آنها که بطرف قطبين بود ،تعيين کرد.معتقد بود که ميتوان مغناطيس را تبديل به انرژي جنبشي کرد.همچنين بيان کرد که قطبين آهنربا قوي ترين نقاط جاذبه بوده وسير وپياز روي آهنربا اثر ميگذارند.اوقطبها را با قطبهاي کره آسماني مقايسه کرد،ولي اونتيجه نگرفت که زمين نيز يک مغناطيس است[2 و4 و6 و5].اختراع قطب نما:معروف است که دريا نوردي بنام فلاويو(Flavio gioja of amalfi) ، که وجودش مشکوک است،مخترع ويا تکميل کننده قطب نمابراي استفاده دردريانوردي است(1302 م).درسال 1600 م ويليام گيلبرت (Wiliam Gilberst) –(1604 1540 م) با کتاب 5جلدي خود باعنوان مگنت (De Magnet) علم الکتريسيته را آغاز کرد[3]. اوبامطالعه آهنرباهاي کروي بزرگ، دريافت که زمين نيز يک مغناطيس بزرگ است. اواولين کسي بودکه انحراف عقربه مغناطيسي را بطور دقيق وانحراف شمال حقيقي را بررسي کرد.عقيده داشت که علت انحراف از شمال واقعي جرم زمين است واحسام مغناطيسي نوعي روح دارند ووزن رانوعي مغناطيس وياچيزي شبيه به آن ميدانست؛ واينکه سيارات راميتوان با تاثير متقابل آنها بررسي کرد.احتمالا افکارش روي کپلر و نيوتون اثر گذاشت وممکن است نيوتون درمورد جاذبه عمومي از آنها کمک گرفته باشد. کتابش تا 1822 م مورد استفاده بود وبيشتر آثارش 50 سال بعد ازاو بچاپ رسيد.حدود 2000 سال پس از تالس اواولين کسي بود که دريافت علاوه بر کهربا بسياري از اجسام هستند که با مالش خاصيت جذب پيدرا ميکنند وآنها را "الکتريکٍٍٍٍٍٍٍ(Electric)ٍ وساير اجسام را آن الکتريک (An electric) ناميد[3]. اجسام الکتريک همه چيز بجز آهن را، که توسط مغناطيس جذب ميشود ، جذب ميکنند.او ورسوريوم (Versorium) را که متشکل از يک سوزن واقع بر يک پايه عمودي قابل گردش حول محور بود، براي اندازه گيري الکتريسيته اختراع کرد.جسم مورد نظر پس از مالش به سوزن نزديک ميشد ، اگرسوزن حرکت ميکرد ، الکتريک والا آن الکتريک بود. اواثر کهرباراباآهنربا متفاوت ميدانست. براي کهربا علت مادي وبراي مغناطيس علت صوري قائل بود.

پير دوماري کورت از دانشمندان قرون وسطي ومقاله اش درمغناطيس بسيار مهم بوده است.چون سرزمين مقدس را زيارت کرده بود پرگرينوس ناميده ميشد. در اسطرلاب تخصص داشت ومقاله اي دراين مورد نوشت[2 و 6 ].ويليام گيلبرت( 1604 1540 م ) انگليسي ،پزشک ملکه اليزابت اول بود.بسياري از نوشته هايش ،نيم قرن بعد از خودش منتشر شد. او هرگز ازدواج نکرد[11].اوکهربا رااز جنس ماده سيال زمين که شکل گرفته وسخت شده ،ميدانست ومعتقد بودکه اين سياليت کاملا از بين نميرود ولذا چنين اجسامي دراثرمالش ،يک "افلوويوم(Effluvium) پخش ميکنند وعمل جذب اجسام ريز ،بازگشت مجدد اين افلوويوم به جسم است . بابرگشتن همه ماده الکتريکي متصاعدشده به جسم خاصيت جاذبه ان هم ازبين ميرود [1]. گيلبرت از دفع الکتريکي خبر نداشت.برخلاف اجسام الکتريکي ،اجسام مغناطيسي از خود افلوويوم ندارند که اجسام رابخود جذب کنند. اودريافت که گرما خاصيت اجسام الکتريک را ازبين ميبردوجذب الکتريکي از شيشه عبورنميکند درصورتيکه جذب مغناطيسي از آن عبورميکند.همچنين جذب الکتريکي از کاغذوپارچه وفلز گذشته ولي مغناطيس از همه چيز ميگذرد.[ 6و8و9 ].اوبراي مغناطيس يک شکل خاصي قائل بود. يکي از آثار اين شکل احاطه جسم مغناطيس بايک حوزه اثراست . حوزه از همه اطراف گسترده شده وشدت وگسترش آن به خلوص وکامل بودن مغناطيس وابسته است.مغناطيسهاي داخل اين حوزه توسط جسم جذب شده ، وآنها که در خارج حوزه هستند اثر نمي پذيريند. گيلبرت اين حوزه را مانند افلوويا درکهربا براي توضيح عمل از راه دور فرض ميکند. بنظر او جذب مغناطيسي يک عمل متقابل بين جذب کننده وجذب شونده بود .اوکلمه جفت شدن(Cotion) را بجاي جذب(Attraction) بکاربرد ،زيرا درجذب ،کشش فقط توسط جسم جذب کننده است،ولي در جفت شدن جذب موزون وموافق دو جسم است. جفت شدن فقط درصورتيکه درحوزه اثر مغناطيس باشد انجام خواهد شدومغناطيسهاي بزرگتروخالص ترداراي اثر بيشتري هستند[8].اونشان داد که قدرت جذب يک مغناطيس فقط بايک شبکه از فلز مغناطيسي تاثير ميپذيرد ولي اثر الکتريکي باهر حسمي مثل کاغذ يا پارچه نيز کاهش مييابد[2].کرشر(A.Kircher) (1680 1601 م) آلماني ،يکسان بودن قدرت قطبهاي اهنربا را بکمک يک ترازوي طرح خودش تعيين کرد . اواينکاررا بااندازه گيري کشش يک قطعه آهن از طرف هرقطب انجام داد[6و8و9].او 44کتاب و2000 مقاله مفصل نوشت.

انتقال ودفع الکتريکيکابئو(N.Cabeo) (1680 1601 م) آلماني، در1625م مشاهده کرد که الکتريسيته از يک جسم به جسم ديگر منتقل ميشود واولين کسي بود که دفع الکتريکي را گزارش کرد.اواثر القائي رابامشاهده وضعيت سوزن غير مغناطيسي که آزادانه در آب قرار گرفته باشد ودر جهت مغناصيسي زمين قرارميگيرد،آشکارکرد[3و9]. اومعتقد بود که جذب دراثر هواي جابجا شده توسط ماده الکتريکي صادر شده از جسم بارداراست.

ماشين الکترواستاتيک ساير اثار الکتريسيتهدر 1660م گريکه (Otto Von Guericke) اولين دستگاه مالشي توليد الکتريسيته را ساخت.اوکسي است که فشار هوا را باازمايش معروف تخليه دو کره اثبات کرد.اويک کره بزرگ بقطر 10 اينچ از سولفور را روي يک محور آهني قرارداده وروي پايه چوبي نصب کرد. محور گردانده شده،وگوي بادست لمس ميشد.دراثر اصطکاک روي کره سولفور باربوجود ميامد.بااستفاده از اين بار توليد شده ،او آزمايشاتي کرده وبه نتايجي رسيد.اودريافت که اجسام سبک جذب کره شده وپس از جذب ،دفع

افلوويوم جريان فرضي بدون وزن که قبلا تصور ميشد از اجسام الکتريسيته دارشده ويااهنربا خارج ميشود.معني لغوي آن بخار نا ديده برخاسته از اجسام آلي است

ودرصورت تماس بادست دوباره جذب کره ميشوند. اين عمل با نخي باطول تا3 فوت بعنوان هدايت کننده نيز انجامميشد. باانجام آزمايش گوي در تاريکي صدور نور نيز مشاهده ميشد. همچنين دست زدن بکره شارژ شده صداهائي که در اثر تخليه بود ايجاد ميکرد. ماشين گريکه علاقه بيشتري بوجود آورد وماشينهاي بهتري ساخته شد[3و8].در 1676م ژان پيکارد (J.Picard) (1682 1620م) ستاره شناس فرانسوي، اعلام کرد که هنگام حمل ونقل فشارسنج تريچلي باتکان خوردن جيوه درلوله ،درقسمت بالاي لوله که خلاء است نوري مشاهده ميشود.در 1705 ژان وال(J.Wall) اولين کسی بود که جرقه الکتريکی ايجاد کرد.در 1703م هاکسبي(F.Hauksbee) (1713 1666م) درمقابل اولين جلسه انجمن سلطنتي اززمان رياست اسحق نيوتون،آزمايش جالبي را ارائه کرد.هنگاميکه جيوه باشدت وارد پمپ تخليه جديدش ميشد، روشنائي پر تلولوئي درطرف شيشه اي که روي آن واژگون شده بود پديد ميامد. او اين را با عنوان" بارش آتش در همه اطراف ظرف شيشه اي" بيان کرد. آزمايش پيکارد اورا متوجه کرد که بايد اين آزمايشات رادقيقتر بررسي کند. اويک سازنده وسائل آزمايش بودودرمغازه ومنزلش آزمايشات فيزيک را انجام ونمايش ميداد. او پمپ هواي خود را طوري ساخت که اجسام ميتوانستند در آن بهم مالش پيدا کنند.مشاهده کرد که ازمالش مهره هاي کهربا وپارچه پشمي نوري ايجاد ميشود که در خلاء بيشتر از هواست ،درصورتيکه ازمالش آهن وسنگ چخماق فقط درصورت وجود هوا نور ديده ميشود. او درسال 1705 م آزمايش زير را درمقابل اعضاي انجمن سلطنتي انجام داد.

مطالب دیگر:
🔗پاورپوینت بیوگرافی دانیل لیبسکیند🔗دانلود مقاله ترجمه شده فریم کنترل دسترسی قوی برای شبکه ابر محاسباتی🔗دانلود مقاله ترجمه شده نمایشگرهای الکتروفورتیک🔗دانلود مقاله ترجمه شده نوارگردان مغناطیسی🔗دانلود مقاله ترجمه شده بررسی نرم افزار شبیه سازی SEMoLa🔗دانلود مقاله ترجمه شده تکنولوژی زبان🔗دانلود مقاله ترجمه شده روند طراحی مادربرد🔗دانلود مقاله ترجمه شده سورت بهینه با الگوریتمهای ژنتیک🔗دانلود مقاله ترجمه شده میان افزار جاوا سمفونی🔗دانلود مقاله ترجمه شده بررسی طراحی و معماری در سیستم هوشمند مدیریت امنیت اطلاعات🔗دانلود مقاله ترجمه شده بررسی فرآیند یکپارچه رشنال🔗دانلود زیباترین لوح تقدیر مسابقات قرآن لایه باز🔗دانلود مقاله ترجمه شده بررسی مکانیزم ISEE بر اساس خط تولید – academy publisher🔗دانلود مقاله ترجمه شده تاثیر معماری بر عملکرد USB در آداپتور سریال🔗دانلود مقاله ترجمه شده استفاده بهینه از تجهیزات ساخت و ساز با برنامه نویسی خطی با ضرایب فازی🔗زیباترین لوح تقدیر بمناسبت روز خبرنگار (لایه باز)🔗دانلود تحقیق بودجه بندی سرمایه ای🔗دانلود تحقیق با موضوع جعل🔗پاورپوینت آشنایی با تکنولوژی فیبرنوری🔗پاورپوینت سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)🔗دانلود مقاله ترجمه شده پیش بینی نارسایی پروتکل متوترکسات تک دوز برای درمان حاملگی های خارج رحمی🔗دانلود مقاله ترجمه شده اثر استفاده از داروهای ضد افسردگی در پردازش اطلاعات احساسی🔗دانلود مقاله ترجمه شده کاربردهای خانه بهداشت و مراقبت های اولیه اطفال🔗زیباترین لوح تقدیر بمناسبت روز پزشک🔗تحقیق با موضوع سن مسئولیت كیفری در حقوق اسلام