طرح توجیهی و کارآفرینی ایجاد واحد صنعتی تولید نایلون و نایلکس – business Plan– بسیار کامل

طرح توجیهی و کارآفرینی ایجاد واحد صنعتی تولید نایلون و نایلکس – business Plan– بسیار کامل
طرح توجیهی و کارآفرینی ایجاد واحد صنعتی تولید نایلون و نایلکس – business Plan– بسیار کامل|30018852|zt

فرمت فایل: pdfتعداد صفحات: 90

فهرست مطالبعنوان صفحهمقدمه .. 1فصل اول: مطالعه اولیه1 1 مقدمه ... 32 1 معرفی محصول .. 33 1 وضعیت بازار . 54 1 وضعیت فنی 65 1 جمع بندي و نتیجه گیري ... 7فصل دوم: مطالعه بازار1 2 مقدمه ... 92 2 بخش بندي بازار . ... 93 2 تجزیه و تحلیل تقاضا . 101 3 2 تقاضاي بخش کشاورزي . ... 102 3 2 تقاضاي بخش صنعتی . . 133 3 2 تقاضاي عمومی . . 144 3 2 صادرات . 144 2 تجزیه و تحلیل عرضه . ... 155 2 مقایسه عرضه و تقاضا . 176 2 ظرفیت اسمی .. 187 2 جمعبندي و نتیجهگیري . . 19فصل سوم: بررسی فنی و اجرایی1 3 مقدمه ... 212 3 انتخاب تکنولوژي 213 3 تعیین قطعات و مواد اولیه . 214 3 تعیین فرایند تولید ... 235 3 برآورد ماشین آلات و تجهیزات ... 25وعنوان صفحه6 3 برآورد نیروي انسانی . ... 277 3 برآورد فضاها 298 3 طرح استقرار . .. 319 3 تعیین و انتخاب محل کارخانه ... 3310 3 تعیین برنامه ي تولید 3411 3 جمع بندي و نتیجه گیري ... 35فصل چهارم: بر آورد سرمایه مورد نیاز1 4 مقدمه ... 372 4 برآورد سرمایه ثابت .. 371 2 4 هزینه قبل از بهره برداري و تاسیس .. 372 2 4 هزینه زمین و منابع طبیعی . . 383 2 4 هزینه ي ساختمان و تاسیسات . 384 2 4 هزینهي محوطه سازي ... 405 2 4 هزینهي ماشینآلات و تجهیزات تولیدي . ... 406 2 4 هزینهي ماشینآلات و تجهیزات کمک تولیدي .. 417 2 4 هزینه تجهیزات و وسایل غیر تولیدي . 418 2 4 هزین ه هاي دوره راه اندازي 429 2 4 هزین ه هاي پیشبینی نشده . 423 4 سرمایه در گردش . 431 3 4 هزینه مواد مستقیم 432 3 4 هزینه کار مستقیم .. 443 3 4 هزینهي سربار . 451 هزینهي مواد غیرمستقیم . . 45 3 3 42 3 3 4 هزینهي کار غیر مستقیم . ... 453 سایر هزین ه ها 46 3 3 44 3 4 هزینههاي پیش بینی نشده .. 484 4 انتخاب منابع مالی ... 495 4 جمع بندي ونتیجه گیري. 50زعنوان صفحهفصل پنجم: تجزیه و تحلیل مالی و اقتصادي1 5 مقدمه ... 532 5 تهیه صورتهاي مالی . 531 2 5 پیش بینی صورت سود و زیان . 552 2 5 پیش بینی صورت جریان نقدي . 563 2 5 پیش بینی ترازنامه .. 573 5 محاسبه ي نسبت هاي مالی . 614 5 محاسبهي شاخصهاي اقتصادي . 621 4 5 ارزش فعلی خالص . 622 4 5 نرخ بازده داخلی . 643 4 5 دوره برگشت سرمایه ... 644 4 5 نقطه سر به سري . 655 5 جمع بندي و نتیجه گیري ... 66فصل ششم: تجزیه و تحلیل حساسیت و ریسک پروژه1 6 مقدمه ... 682 6 شناسایی و بررسی عوامل ریسک ... 683 6 محاسبه ي شاخص هاي اقتصادي . 704 6 تحلیل حساسیت و ریسک . . 735 6 جمع بندي و نتیجه گیري ... 75فصل هفتم: برنامه زمان بندي و ملاحظات اجراي طرح1 7 مقدمه ... 772 7 شناسایی فعالیت ها . . 773 7 زمانبندي اجراي طرح . 794 7 زمانبندي مصرف سرمایه . 805 7 جمعبندي و نتیجهگیري . . 83حفهرست جداولعنوان صفحهفصل دوم: مطالعه بازار1 2 مساحت اراضی زیر کشت برنج کشور به تفکیک استان . . 112 2 اراضی گلخانه . 123 2 اراضی صیفی جات کشت شده بصورت مصنوعی . ... 124 2 اراضی سایر محصولاتی که براي تهیه نشاء آنها از نایلون استفاده می شود .. 125 2 تقاضاي فیلم نایلونی به تن در بخش کشاورزي ... 126 2 میزان تقاضاي اصلی بخش کشاورزي ... 137 2 مصارف صنعتی نایلون به تفکیک محصول ... 138 2 میزان نایلون مصرفی براي اقلام مختلف . ... 139 2 تقاضاي فیلم نایلونی به تن . .. . 1410 2 تقاضاي انواع نایلکس به تن . ... 1411 2 تقاضاي کل فیلم نایلونی و نایلکس به تن . 1412 2 میزان تقاضاي پیش بینی شده 1513 2 میزان عرضه فیلم نایلونی و نایلکس به تفکیک استان 1614 2 میزان عرضه ي واقعی در سالهاي گذشته 1715 2 میزان عرضه ي پیش بینی شده ... 1718 16 2 مقایسه عرضه و تقاضا براي سال هاي 1380 تا 138618 . . 17 2 مقایسه پیش بینی عرضه و تقاضا براي سال هاي 1387 تا 139319 . saw 18 2 تعیین ظرفیت اسمی به روشفصل سوم: بررسی فنی و اجرایی1 3 لیست مواد مورد استفاده براي تولید فیلم نایلونی 222 3 لیست مواد مورد استفاده براي تولید نایلکس درجه یک .. 223 3 لیست مواد مورد استفاده براي تولید نایلکس درجه دو ... 224 3 لیست جمع مواد مورد استفاده براي تولید فیلم نایلونی و نایلکس . 225 3 فرایند عملیات تولید فیلم نایلونی عریض . ... 236 3 فرایند عملیات تولید فیلم نایلونی عرضکم ... 247 3 فرایند عملیات تولید نایلکس . 24طعنوان صفحه8 3 لیست ماشین آلات مورد نیاز . 259 3 لیست تجهیزات مورد نیاز . 2610 3 لیست نیروي انسانی صف . . 2711 3 کل نیروي انسانی . 2912 3 فضاي مورد نیاز براي ماشین آلات ... 2913 3 فضاي مورد نیاز براي واحدهاي اداري ... 3014 3 فضاي مورد نیاز براي انبارها ... 3015 3 فضاي ساختمانی و محوطه مورد نیاز . 3116 3 اسامی بخش هاي کارخانه ... 3217 3 برنامه تولید براي پنج سال اول بهره برداري . .. 35فصل چهارم: بر آورد سرمایه مورد نیاز1 4 هزین ه ي قبل از تاسیس و بهرهبرداري . 382 4 هزینه زمین . 383 4 هزینه ساختمان و تاسیسات تعبیه شده در آن .. 394 4 هزینه تاسیسات . .. 395 4 هزینه محوطه سازي .. 406 4 هزینه ماشین آلات تولیدي . . 407 4 هزینه ماشین آلات و تجهیزات کمک تولیدي . .. 418 4 تجهیزات و وسایل غیر تولیدي . 419 4 هزینه دوره راه اندازي 4210 4 هزینه هاي پیش بینی شده سرمایه ثابت . 4211 4 هزینه هاي پیش بینی نشده سرمایه ثابت . ... 4312 4 کل سرمایه ثابت ... 4313 4 لیست جمع مواد مورد استفاده براي تولید فیلم نایلونی و نایلکس . . 4414 4 هزینه کار مستقیم . 4415 4 هزین ه ي مواد غیرمستقیم . 4516 4 هزین ه ي کار غیرمستقیم . .. 4617 4 برق مصرفی سالیانه فرایند تولید .. 46يعنوان صفحه18 4 برق مصرفی سالیانه . ... 4719 4 هزین ه ي سوخت و انرژي . 4720 4 هزین ه ي بیمه سالیانه 4721 4 مجموع سایر هزینه ها . .. 4822 4 هزینه سربار . 4823 4 هزینه هاي پیش بینی شده سرمایه در گردش... . 4824 4 هزینه هاي پیش بینی نشده سرمایه در گردش .. 4925 4 مجموع کل سرمایه در گردش 4926 4 کل سرمایه مورد نیاز .. 4927 4 سیاست تامین مالی .. 50فصل پنجم: تجزیه و تحلیل مالی و اقتصادي1 5 هزین ه ي استهلاك . 532 5 هزینه هاي عملیاتی مشترك براي 5 سال اول بهره برداري 543 5 قیمت تمام شده فیلم نایلونی . . 5455 ... 4 5 قیمت تمام شده نایلکس درجه 155 ... 5 5 قیمت تمام شده نایلکس درجه 256 ... 6 5 صورت سود وزیان از سال 1389 تا 13937 5 پیشبینی صورت جریان نقدي 578 5 پیش بینی ترازنامه سال تاسیس واحد صنعتی... . 589 5 پیشبینی ترازنامه سال اول بهرهبرداري 5910 5 پیشبینی ترازنامه سال دوم بهرهبرداري . 5911 5 پیشبینی ترازنامه سال سوم بهرهبرداري ... 6012 5 پیشبینی ترازنامه سال چهارم بهرهبرداري . 6013 5 پیشبینی ترازنامه سال پنجم بهرهبرداري . ... 6114 5 محاسبه ي نسبت هاي مالی . 6215 5 پارامترهاي محاسبه ارزش فعلی خالص . .. 6364 .. . 16 5 محاسبه ارزشفعلی کل به ازاي نرخ هاي 0.9 و 0.9117 5 دوره بازگشت سرمایه 65كعنوان صفحه18 5 محاسبه نقطه سربهسري براي فیلم نایلونی ... . 6566 ... 19 5 محاسبه نقطه سر به سري براي نایلکس درجه 166 ... 20 5 محاسبه نقطه سر به سري براي نایلکس درجه 2فصل ششم: تجزیه و تحلیل حساسیت و ریسک پروژه1 6 عوامل تاثیرگذار بر ریسک ... . 682 6 قیمت تمام شده فیلم نایلونی . . 693 6 تاثیر عوامل ازبعد هزینه 694 6 نقطه سربه سر ... 705 6 بررسی تأثیر تغییرات قیمت مواد اولیه بر روي ارزش فعلی خالصطرح . 716 6 بررسی تأثیر تغییرات حقوق پرسنل بر روي ارزشفعلی خالصطرح . 717 6 بررسی تأثیر تغییرات قیمت فروش بر روي ارزش فعلی خالصطرح ... 728 6 بررسی تأثیر توام تغییرات قیمت فروش و مواد اولیه بر ارزش فعلی خالصطرح. . 72فصل هفتم: برنامه زمان بندي و ملاحظات اجراي طرح1 7 شرح و پیش نیازي فعالیت ها . 782 7 زمانبدي اجراي فعالیت ها ... 793 7 هزینه ي فعالیت ها. 814 7 زمانبندي مصرف سرمایه . 8مطالب دیگر:
🔑تحقیق صندوق بين‌ المللي پول🔑تحقیق روش های شتاب دار استهلاک یا روش های هزینه کاه🔑تحقیق گزارش‌ عملكرد مالي‌🔑تحقیق موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران بحث تاثیر روند جهانی شدن🔑تحقیق ضوابط و ويژگي‌ هاي سيستم انبار🔑تحقیق كدينگ در حسابداري🔑تحقیق كنترل قيمت از طريق هدف گذاري تورمي🔑طرح توجیهی کارخانه نخ🔑تحقیق مقررات مالیاتی گروه شرکتذها و کنسرسیوم در انگلستان🔑تحقیق مفاهیم هزینه بحث شرایط و طبقه بندی🔑تحقیق تاريخچه كنترل كيفيت در آلمان🔑تحقیق پول شويي و مفهوم آن🔑تحقیق محاسبات، مقياس و اندازه گيري در حسابداری🔑تحقیق مانیفیست در حسابداری🔑تحقیق ماليات هاي مستقيم🔑تحقیق لیست قیمت سهام 10 شرکت فعال در صنایع خودرو سازی🔑طرح توجیهی تولید قطعات کمربند پژو 405 زبانه و پایه پلاستیکی، زبانه اصلی و لچ بالا و ...🔑تحقیق موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران، بحث مشروطیت تا جمهوری اسلامی🔑تحقیق مفهوم شاخص🔑تحقیق موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران سیر تحولات نظری و تاریخی🔑تحقیق سود هر سهم، چالش های محاسبه و فرصت های بهبود🔑تحقیق موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران، بحث نظریه های دولت🔑تحقیق موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران، هماهنگ سازی🔑موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران، هماهنگ سازی🔑تحقیق موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران، دولت مدرن