دانلود گزارش مقايسه‌اي يافته‌هاي علمي دوره كارداني با كار عملي در بیمارستان امام حسین

دانلود گزارش مقايسه‌اي يافته‌هاي علمي دوره كارداني با كار عملي در بیمارستان امام حسین
دانلود گزارش مقايسه‌اي يافته‌هاي علمي دوره كارداني با كار عملي در بیمارستان امام حسین |1666224|zt

این محصول در قالب ورد (WORD) و قابل ویرایش در 248 صفحه تهیه شده است. در بخش زیر برای اطلاع بیشتر از محتویات این فایل و اطمینان از خرید، مطالب چند صفحه آورده شده است. با مطالعه این بخش با اطمینان بیشتر خرید کنید.

لینک دانلود پایین صفحه

فهرست

فصل اول

مقدمه

تاريخچه بيمارستان امام حسين(ع)

اساسنامه بيمارستان امام حسين(ع)

فصل دوم- مطالعه منابع:

برنامه‌ريزي

تعريف برنامه‌ريزي

جايگاه برنامه‌ريزي در سازمان

مزاياي برنامه‌ريزي

ارتباط برنامه‌ريزي با ساير وظايف مديريت

تقدم برنامه‌ريزي نسبت به ساير وظايف مديريت

روش‌هاي حل مشكلات

معرفي تكنيك‌هاي تصيم‌گيري

معرفي مراحل طراحي برنامه‌ريزي عملياتي

معرفي تكنيك‌هاي برنامه‌ريزي

نظام برنامه و تأمين نيروي انساني

طرح‌ريزي و براورد احتياجات منابع انساني

استخدام

كارمنديابي منابع داخلي و خارجي

روش‌هاي انتخاب و گزينش

نظام بهسازي منابع انساني:

ارزيابي شايستگي كاركنان

نظريه‌هاي ارزيابي

نظام نگهداري منابع انساني:

بهداشت و ايمني در محيط كار

خدمات رفاهي و بيمه و خدمات پرسنل

آموزش ضمن خدمت كاركنان و مديران

برنامه‌ريزي و طرح‌ريزي نيوري انساني بيمارستان امام حسين(ع)

سازمان:

تعريف سازمان

نقش سازمان در عصر كننوني

سازمان‌هاي رسمي

سازمان‌هاي غير رسمي

تأثير سازمانهاي غيررسمي به سازمانهاي رسمي

فوائد سازمانهاي غيررسمي

انواع نمودارهاي سازماني

سازمان در در قالب سيستم

اصول سازماندهي

مباني و انواع تقسيم كار و طبقه‌بندي وظايف در سازمان

مزايا و معايب تقسيم كار

توسعه شغلي و چرخش شغلي

قلمرو نظارت در سازماني

صف و ستاد

لزوم استقرار واحدهاي ستادي

اختيار و مسئوليت

تفويض اختيار

هماهنگي و اهميت راههاي ايجاد هماهنگي

مديريت زمان در سازمان

مديريت بحران در سازمان

چارت بيمارستان امام حسين(ع)

نيروي انساني در بيمارستان امام حسين(ع)

وضعيت نيروي انساني

گروه‌هاي شغلي بيمارستان امام حسين(ع9

تنظيم گروه‌ها شغلي

تاريخچه طبقه بندي مشاغل در ايران

خلاصه‌اي از تاريخچه و سير تحول و فوايد طبقه‌بندي مشاغل

طبقه‌بندي مشاغل در بيمارستان امام حسين(ع)

علل وجود طبقه‌بندي مشاغل

اجراي طبقه بندي مشاغل در آن

فوايد طبقه‌بندي مشاغل

شرح وظايف هر يك از مشاغل

نظام پرداخت در بيمارستان امام حسين(ع)

توضيح در مورد نحوه تنظيم ليست حقوق و مزايا و نظام پرداخت آن

نحوة محاسبه حق بيمه

بازنشستگي

اضافه‌كاري

خريد كاركنان

ماليات

غيبت

حوادث

نحوه پرداخت وام‌ها از قبيل وام ازدواج، وام مسكن

صدور احكام

نحوة صدور احكام داخلي كاركنان

نحوة اعطائ رتبه، مرتبه گروه، درجه ارتقاء

ارزشيابي مشاغل

ارزشيابي مشاغل و روش‌هاي مختلف آن از جهت نظري

نحوه ارزشيابي مشاغل در محل كارآموزي

بايگاني و اداره امور اسنادي

تعريف بايگاني و اداره امور اسنادي

ضرورت حفظ و نگهداري اسناد و مدارك

طبقه‌بندي و روشهاي تنظيم اسناد

اصول و روشهاي مختلف بايگاني

نحوه بايگاني اسناد و مدارك تخصصي

تعريف مكاتبات اداري و امور دفتري

هدف و وظايف اداره امور دفتري و دبيرخانه

روش‌هاي اداره امور دفتري و انواع دبيرخانه

فرم‌ها ودفاتر و وسايل امور دفتري

انواع نامه‌هاي اداري و مراحل آن

شيوه نگارش براي نامه‌هاي اداري

بررسي روش‌هاي اداري محل كارآموزي

سيستم بايگاني

مديريت امور اسناد

نحوة مكاتبات و امور دبيرخانه محل كارآموزي

اموال:

تعريف انواع اموال

انواع مالكيت

اموال دولتي

نقش ديوان محاسبات و نظارت بر اموال دولتي

انبار:

تعريف انبار

اهميت و جايگاه انبار

وظايف مدير انبار

انواع طبقه‌بندي كالا

استانداردهاي موجود در انبارداري

روش‌هاي مختلف انبار ك ردن كالا

شيوه‌هاي كنترل موجودي در انبار

حمل و نقل در انبار

مسائل ايمني انبار

سيستم پشتيباني در محل كاراموزي

بررسي سيستم پشتيباني

كارپردازي (تداركات)

نحوة تأمين نيازمندي‌ها

روش‌هاي انبارداري

سيستم حسابداري

تعريف حسابداري

حسابداري يك موسسه بايگاني

صدور سند

تنظيم دفاتر روزنامه و كل

انجام اصلاحات

تنظيم تراز آزمايش

تنظيم صورت سود و زيان

تنظيم صورت حساب سرمايه

تنظيم ترازنامه

ثبت روزنامه بستن حسابهاي موقت و انتقال به دفتر كل

تنظيم تراز اختتامي

بستن حسابهاي دائم و انتقال به دفتر كل

تنظيم تراز اختتامي – افتتاح حسابها در اول دوره در دفاتر روزنامه و كل

تعريف بودجه و اصول آن

مراحل بودجه

انواع طبقه‌بندي بودجه از نظر درآمد و هزينه‌ها

نحوه تهيه و مبادله موافقت‌نامه‌هاي جاري

و طرح‌هاي عمراني

انواع بودجه‌هاي عملياتي

سيستم حسابداري محل كارآموزي

روش تحقيق:

شناخت روش علمي تحقيق

شناخت مسئله يا مشكل به منظور آغاز تحقيق

تنظيم سئوالات تحقيق

نحوة تدوين و تبيين فرضيه در باب علل بوجود آمدن مشكل

انتخاب فرضيه يا فرضيه‌هاي اهم

تعريف جامعه آماري و جامعه نمونه و نحوه انتخاب آن

روشهاي مختلف يادداشت‌برداري

جمع آوري اطلاعات براي فرضيه يا فرضيه‌هاي اهم

طبقه بندي اطلاعات جمع آوري شده

تجزيه و تحليل اطلاعات

طرز تهيه گزارش تحقيق يا كتاب

فصل سوم: مقايسه و تجزيه و تحليل

فصل چهارم: نتايج پيشنهادات و محدوديتها در عمل

بخش اول – نتايج

نتايج حاصل از مقايسه و تجزيه و تحليل

بخش دوم – پيشنهادات

پيشنهادات اجرايي

پيشنهاد به منظور تحقيق در آينده

بخش سوم – محدوديت‌ها در عمل

اهم محدوديت‌ها

پيوست‌ها

ارتباط برنامه‌ريزي با ساير وظايف مديريت:

برنامه‌ريزي بخش عمده‌اي از كار مديران را به خود اختصاص مي‌دهد. البته وظايف مديريت قابل تفكيك نيستند، بويژه وظايف برنامه ريزي و كنترل كه با هم رابطه نزديك دارند.

به طوري كه مي‌توان گفت: «بدون برنامه ريزي، امكان كنترل وجود ندارد زيرا كنترل يعني ارزيابي فعاليت‌ها به منظور حفظ آنها در مسير تعيين شده و اصلاح انحرافات احتمالي با توجه به برنامه.

برنامه‌ريزي اهداف همه فعاليت‌ها و تلاشهاي گروهي را تعيين مي‌كند و نحوه دستيابي به ان اهداف را طرح‌ريزي مي‌كند تا بتواند تشخيص دهد كه بايد از نوع ساختار سازماني استفاده كند. بنابراين مي‌‌توان گفت كه درواقع برنامه‌ريزي، وظيفه اساسي و شالوده مديريت مي‌باشد.

تقدم برنامه‌ريزي نسبت به ساير وظايف مديريت:

فراگرد برنامه‌ريزي ماهيتي پويا دارد.

با توجه به تغيير ميزان اطلاعات قابل دسترسي، تجديد نظر در برنامه‌هاي تنظيم شده امري بسيار منطقي است، بعلاوه با توجه به م اهيت بسيار متغير فراگردهاي محيطي، تجديد نظر مستمر برنامه‌ها ضرورت مي‌بايد، بطوري كه لازم است در مقاطع زماني معين، برنامه‌هاي قديمي كنار نهاده شود و برنامه‌هاي جديد جايگزين آن گردد.

به اين ترتيب تغيير و اصلاح مستمر برنامه‌ها، موجب پويايي و انعطاف‌پذير فراگرد برنامه‌ريزي مي‌شود.

نمودار سازماني

يكي از اسنادي كه پس از رسميت يافتن سازمان، تنظيم مي شود، نمودار سازماني است. براي تهيه نمودار سازماني، رعايت موارد اساسي و پاية آن را تشكيل مي‌دهد.

در نمودار افقي، مهمترين واحد را در سمت راست در نمودارهاي دايره‌اي مهمترين واحد را در مركز قرار مي‌دهند.مطالب دیگر:
🔑تحقیق در مورد شهرستان نطنز 🔑تحقیق در مورد شهرك يا آتي شهر(تغييرشكل يك مكان مدني) 🔑تحقیق در مورد شورش 🔑تحقیق در مورد شيرين سازي گاز ترش 🔑تحقیق در مورد شيوه هاي گرمايش خورشيدي 15 ص 🔑تحقیق در مورد شکافهای فرهنگی و تمدنی در ایران 🔑تحقیق در مورد صفاریان 5ص 🔑تحقیق در مورد صنعت ساختمان و ساختمان سازي 16 ص 🔑تحقیق در مورد صنعتی شدن گاو داری 7ص 🔑تحقیق در مورد طراحي و پياده سازي و مدیریت بانکهای اطلاعاتی 83 ص 🔑تحقیق در مورد طرز كار اسيلوسكوپ 10 ص 🔑تحقیق در مورد طراحی مسیر ربات متحرک 36 ص 🔑تحقیق در مورد طلاق از دیدگاه اسلام 🔑تحقیق در مورد عثمانيان ازبيابانگردي تا امپراتوري 10 ص 🔑تحقیق در مورد عكس اشخاص در طول تاريخ 🔑تحقیق در مورد عصر اطلاعات 14 ص 🔑تحقیق در مورد عصر علم 14 ص 🔑تحقیق در مورد علایم بیماری سرخک 🔑تحقیق در مورد علم رياضي 12ص 🔑تحقیق در مورد عملكرد ما از ابتداي جنگ تا امروز 10 ص 🔑تحقیق در مورد عمروبن عاص 9ص 🔑تحقیق در مورد غالب 🔑تحقیق در مورد فرایند تولید 🔑تحقیق در مورد فشار 16 ص 🔑تحقیق در مورد فشارخون بالا